Home 100 lecie

Fundusze Europejskie

Zaproszenie na Konferencję dla przedsiębiorców oraz osób z obszarów wiejskich planujacych założyć działalność gospodarczą.

Email Drukuj PDF

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza do udziału w konferencji pn. WYKORZYSTAJ SZANSE - WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OSÓB Z OBSZARÓW WIEJSKICH PLANUJĄCYCH ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W RAMACH PRO WL 2014 - 2020, PROW 2014-2020.

Więcej…
 

"Edukacja dla Demokracji"

Email Drukuj PDF

Fundacja "Edukacja dla Demokracji" zaprasza do składania wniosków w konkursie grantowym programu RITA - Przemiany w regionie. Wnioski na konkurs mogą być składane do 15 października do godz. 16. Dofinansowanie mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe na wspólne projekty z partnerami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z ww. krajów.

Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł.

Składanie wniosków możliwe jest wyłącznie poprzez generator wniosków FED dostępny na stronie http://formularze.fed.org.pl/.

Szczegółowe informacje o zasadach konkursu dostępne są w regulaminie oraz na stronie programu RITA.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Email Drukuj PDF

Gmina Jastków w bieżącym roku korzysta ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem szkolenia pracowników Urzędu Gminy jest podniesienie kwalifikacji osób pracujących w naszej instytucji oraz dopasowanie ich kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki i przepisów prawnych. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję instytucji jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 15% kosztów, zaś 85% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W tym roku z KFS zostanie przeszkolonych 43 pracowników Urzędu Gminy w Jastkowie z następujących tematów:

  1. „Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego – poziom średniozaawansowany”
  2. „Wdrożenie systemu kontroli zarządczej”
  3. „Ochrona danych osobowych”
  4. „Obsługa klienta w administracji publicznej- profesjonalne warsztaty i ćwiczenia radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach występujących w praktyce urzędniczej”
 

Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja 7

Email Drukuj PDF

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na Działanie Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja 7, jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej.

Więcej…
 

Konkurs PARP

Email Drukuj PDF

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkursy dla firm z następujących priorytetów:

  • Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
  • Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek" w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
  • Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne; poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych konkursów można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Email Drukuj PDF

OTWARTY KONKURS W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04 „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).

Więcej…
 

Po raz trzeci rusza konkurs grantowy Pracownia Talentów Fundacji Tesco Dzieciom

Email Drukuj PDF

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w naszym konkursie grantowym! Pula nagród – 250 tys. złotych zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów skierowanych do dzieci i młodzieży dotyczących walki z marnowaniem żywności. Chcemy sfinansować około 25 projektów w całym kraju. Na aplikacje czekamy do 31 sierpnia 2015 roku. [ ... ].

Szczegóły na stronie http://fundacjatesco.pl/spolecznosci-lokalne/program-grantowy-trzecia-edycja.php

 

8 nowych instrumentów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Email Drukuj PDF

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada, że w roku 2015 ogłoszone zostaną terminy nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w odniesieniu do 8 niżej wymienionych instrumentów. Jednak precyzyjnie określenie dnia rozpoczęcia naboru wniosków nie jest możliwe ze względu na trwające prace legislacyjne. W załączeniu tabela z planowanym harmonogramem wdrażania działań.

Więcej…
 

Program „Wsparcie na starcie”

Email Drukuj PDF

O programie

Celem Programu „Wsparcie w starcie” jest rozwój przedsiębiorczości dzięki nisko oprocentowanym pożyczkom na start biznesu dla osób bezrobotnych. Pilotaż programu trwał od grudnia 2013 r. na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

W ramach II etapu, który ruszył 17 listopada 2014 r., rozszerzono zasięg na cały kraj oraz rozszerzono katalog osób uprawnionych do ubiegania się o wsparcie - nie będą to już tylko absolwenci szkół i studenci, ale także osoby bezrobotne. Wszyscy, którzy skorzystają z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz ci którzy zamierzają z niej skorzystać mogą być objęci bezpłatnym doradztwem i/lub szkoleniem. Przedsiębiorcy natomiast będą mogli ubiegać się o pożyczkę na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Z jakiego wsparcia można skorzystać?

Więcej…
 

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2015 r. - II runda

Email Drukuj PDF

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226 poz. 1651, ze zm.)

ogłasza II rundę naboru wniosków

w ramach IV edycji programu Wsparcie na uzyskanie grantu.

Szczegóły w pliku Word [ docx ].

 

Odnośniki do stron WWW, na których są ogłaszane konkursy.

Email Drukuj PDF

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w rozwoju europejskiej gospodarki, są głównym źródłem zatrudnienia oraz mają zasadniczy wpływ na rozwój europejskiej konkurencyjności i innowacyjności. MŚP stanowią 99,8 % wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Z badań przeprowadzanych w Polsce nad małymi i średnimi przedsiębiorstwami wynika, iż liczba udzielanych im kredytów w sposób znaczący spadła w porównaniu z danymi sprzed kryzysu. Okazuje się, iż przyczyną takiej sytuacji jest nie tylko zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów przez banki, ale przede wszystkim niechęć MŚP do zaciągania kredytów w obecnej, niepewnej sytuacji gospodarczej. Unia Europejska posiada szeroki wachlarz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednakże wiedza na temat możliwości finansowania MŚP jest fragmentaryczna i ograniczona.

W tej zakładce znajdziecie Państwo informacje na temat aktualnych konkursów dla małych i srednich firm, które pozwolą na sfinansowanie Państwa działalności np. rozbudowy firmy, wprowadzenie nowych technologii, zwiększenie zatrudnienia, eksport towarów i usług.

Poniżej znajdują sie linki do stron, na których są ogłaszane konkursy.

 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec





Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj916
mod_vvisit_counterWczoraj827
mod_vvisit_counterW tym tygodniu4494
mod_vvisit_counterW tym miesiącu14148
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu10391
mod_vvisit_counterRazem1455564

Osób online 16

Imieniny

Przedwczoraj: Barnaby Radomila
Wczoraj : Janiny Jana
Dzisiaj : Lucjana Antoniego
Jutro : Bazylego Elizy
Pojutrze : Wita Jolanty

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy