Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019.

Sobota, 06 Czerwiec 2015 16:41 Andrzej Krak
Drukuj

W bieżącym roku kończy się czteroletnia kadencja ławników sądów rejonowych i okręgowych. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 133 z późn.zm.) wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 13 maja 2015r. na kadencję 2016-2019 Rada Gminy Jastków powinna wybrać następującą ilość ławników:

 1. do Sądu Okręgowego w Lublinie – 1 osoba,
 2. do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie – 3 osoby, w tym 1 osobę do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kto może zgłosić kandydata?

Kandydatów na ławników (w terminie do 30 czerwca 2015 roku) mogą zgłaszać radom gmin:
prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów.

Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kto nie może być ławnikiem:

 1. osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokat i aplikant adwokacki,
 5. radca prawny i aplikant radcowski,
 6. duchowny,
 7. żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusz Służby Więziennej,
 9. radny gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia (wzór poniżej) dołącza się następujące dokumenty:
  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art.55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 4. Dokumenty wymienione w pkt 1, ppkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 2 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w pkt 3. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie określonego terminu (30.06.2015r.), a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w pkt 1-4, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Wzór karty zgłoszenia na ławnika dostępny jest w Sekretariacie Urzędu Gminy Jastków pok. nr 18 (II piętro) oraz poniżej. Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Urzędzie Gminy w Sekretariacie pok. 18 (II piętro) w godzinach pracy urzędu.

Uwaga: Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Wzory formularzy: