Studium i plan zagospodarownia

Czwartek, 25 Czerwiec 2009 21:19 Administrator
Drukuj

 

Dokumenty do pobrania:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania [ plansza podstawowa PDF ]
 
SUiKZP - wartości kulturowe
 
SUiKZP - uchwalone 17 kwiecień 2015
 
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag do SUiKZP
 
MPZP Gminy Jastków - tekst

System Informacji Przestrzennej 
UWAGA !!!
Dokumenty zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy, głównie ze względu na mogące występować zniekształcenia obrazu w plikach graficznych. Studium i plan jest wyłożony dla wszystkich zainteresowanych w Urzędzie Gminy (pokój nr 5a). Pliki z rysunkami mają bardzo dużą wielkość, przez co czas ich otwierania może być długi.

Kalendarium powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w latach 2008-2014.

1. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę zmiany mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków  - 18.01.2008r.
2. Podpisanie umowy z wykonawca wyłonionym z przetargu Autorska Pracownią Architektury i Urbanistyki Anna Julita Rentflejsz  - 28.03.208r.
3. Prace nad zmiana planu i studium.
4. Pismo w sprawie przedstawienia przez wykonawcę terminu przekazania projektu zmian mpzp i SUiKZP gminy Jastków pod obrady Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej - 25.05.2011r.
5. Odpowiedź na pismo z pracowni dotyczące między innymi możliwości przedłużenia terminu oraz zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy – 31.10.2011r.
6. Rozwiązanie umowy z Autorska Pracownią Architektury i Urbanistyki Anna Julita Rentflejsz – 20.12.2011 z powodu opóźnień i notorycznie się powtarzających błędów merytorycznych opracowaniu.
7. Ogłoszenie przetargu na nowego  wykonawcę zmiany mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków  - 31.08.2012r.
8. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w sprawie przetargu na wykonawcę zmiany MPZP i SUiKZP gminy Jastków – 17.10.2012r 
9. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę zmianę mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków  - 19.10.2012r.
10. Podpisanie umowy z wykonawca wyłonionym z przetargu Biurem Projektów Urbanistyki i Architektury EM Sp. z. o.o.  – 26.11.2012r.
11. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP i SUiKZP Gminy Jastków – 14.01.2013
12. Ogłoszenie w prasie w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP i SUiKZP Gminy Jastków – 14.01.2013
13. Zawiadomienie o przestąpieniu do zmiany MPZP i SUiKZP Gminy Jastków rozesłane do instytucji  w tym do RDOŚ i PPIS w celu uzgodnienia zakresu opracowania – 14.01.2013r.
14. Prace nad zmiana planu i studium.
15. Podpisanie aneksu nr  1 do umowy wydłużający termin dla opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków z dnia 30.09.2013r. na dzień 31.03.2014r., ze względu na nowelizację  Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych.
16. Wymagana zmiana projektu MPZP ze względu na nowelizację  Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych.
17. Zarządzenie Wójta Gminy Jastków w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej – 16.05.2014r.
18. Posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie opracowanych zmian w MPZP i SUiKZP Gminy Jastków – 28.05.2014r.
19. Zawiadomienie o przekazaniu do uzgodnień i opiniowania projektu MPZP i SUiKZP Gminy Jastków 05.06.2014
20. Wezwanie do wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę do wyznaczonego przez gminę terminu 31.01.2015 – 05.06.2014
21. Przekazanie przez pracownię opracowanego wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 23.09.2014r.
22. Przekazanie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do opiniowania przez Lubelską Izbę Rolniczą w Lublinie – 24.09.2014r.
23.    Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Lubelską Izbę Rolniczą w Lublinie w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 20.11.2014r.
24.   Ponowne uzgodnienia i opiniowania (WKZ i GDDKiA) projektu SUiKZP Gminy Jastków - 28.11.2014.
25.   Przekazanie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do opiniowania przez Marszałka Województwa Lubelskiego – 03.12.2014r.
26.   Ponowne uzgodnienia i opiniowania (GDDKiA) projektu SUiKZP Gminy Jastków - 15.12.2014.
27.   Ponowne uzgodnienia i opiniowania (RDOŚ i GDDKiA) projektu MPZP Gminy Jastków - 15.12.2014.
28.   Ponowne uzgodnienia (GDDKiA) projektu MPZP Gminy Jastków - 29.01.2015.
29.   Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 09.02.2015r. oraz przekazanie go Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
30.Odstapienie od umowy z Biurem Projektów Urbanistyki i Architektury EM Sp. z. o.o. 25.01.2016r. (materiały dotychczas sporządzone przez w/w Biuro stały się własnością Gminy Jastków wraz z przypisanymi im prawami autorskimi i zostaną przekazane nowemu podmiotowi w celu dokończenie prac na projektem planu.)
31. Podjęcie uchwały nr XVIII/125/2016 z dnia 26.02.2016r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Jastków w sprawie przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w granicach administracyjnych gminy – głównym założeniem podjętej zmiany jest możliwość podziału projektu planu na 5 części, umożliwiając tym samym szybsze opracowania poszczególnych części planu.

Wszystkie prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Jastków zostały przeprowadzone jak i są dalej prowadzone zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zmian.) z dnia 27 marca 2003 r.

Wyłożenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastków