Wyprawka dla uczniów

Poniedziałek, 02 Sierpień 2010 14:16 Administrator
Drukuj

Wójt Gminy Jastków informuje o możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum na rok szkolny 2010/2011.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego , w tym specjalnego, jest udzielana również uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie   oraz uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje, np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. Liczba uczniów, którym udzielona zostanie pomoc mimo przekroczenia dochodu nie może przekroczyć 10 % ogólnej liczby uczniów objętych rozporządzeniem.
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym  20010/2011. Wnioski należy składać w sekretariatach szkół (wnioski należy pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko) do dnia 7 września 2010 r.
 
Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:
 
I.       W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - jedynie zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie o korzystaniu ze świadczeń. 
II.      W przypadku rodziny niekorzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej następujące dokumenty:
1)     Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku - dotyczy osób zatrudnionych,
2)     Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
3)     Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna  bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
4)     Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (kserokopia),
5)     Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego i okresowego z MOPS (kserokopia),
6)     Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnego (kserokopia),
7)     Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
8)     Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej
9)     Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego.
10) Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej. 
III.   W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów.
IV.    W przypadku dzieci niepełnosprawnych zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia  specjalnego.

Planowana wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i kształtuje się następująco:

DZIECI I UCZNIOWIE UPRAWNIENI, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011:  KWOTA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
Rozpoczynający naukę w klasach I, II, III szkół podstawowych - do kwoty 170 zł
Dla uczniów niepełnosprawnych rozpoczynających naukę w klasach I – III szkół podstawowych - do kwoty 170 zł
Dla uczniów niepełnosprawnych rozpoczynających naukę w klasach IV – VI szkół podstawowych - do kwoty 200 zł
Rozpoczynający  naukę  w klasach II gimnazjum - do kwoty 310 zł
Dla uczniów niepełnosprawnych rozpoczynają naukę w klasach I - III gimnazjum - do kwoty 310 zł

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole imiennych faktur VAT za zakupione podręczniki, rachunków lub paragonu.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do szkół, do których uczęszczają dzieci lub do Referatu ds. Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Jastków,  tel. (0-81) 501-29-07.