Fundusze zewnętrzne

Niedziela, 31 Maj 2009 13:12 Administrator
Drukuj

          

"Kluby Przedszkolaka – szansa na dobry start „
Na działalność klubów przedszkolaka w roku obecnym Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie w kwocie 931 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach konkursu zorganizowanego przez Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
 
Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który od 2000 roku prowadzi na zlecenie Gminy ośrodki przedszkolne. Głównym celem projektu jest podniesienie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci 3-5 letnich w Gminie Jastków oraz zapewnienie dzieciom dobrego startu szkolnego. Od czasu rozpoczęcia działalności przedszkolnej w gminie systematycznie z roku na rok wzrastała liczba klubów do obecnej liczby 9. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, zorganizowano Kluby Przedszkolaka głównie tam, gdzie nie było innych ośrodków edukacyjnych. Obecnie do Klubów przychodzi około 90 dzieci w wieku 3-5 lat. Mimo tych działań w naszej gminie 55% dzieci w wieku przedszkolnym nie jest objętych edukacją przedszkolną.
Rozszerzenie działalności pozwoli podnieść jakość edukacji. Uczestnictwo w zajęciach będzie bezpłatne, co umożliwi udział w projekcie – edukacji przedszkolnej, szczególnie dzieciom z biedniejszych rodzin utrzymujących się ze świadczeń lub objętych pomocą społeczną.
Beneficjenci projektu
Projekt będzie realizowany przez 3  lata – od sierpnia 2009 do sierpnia 2012 –  w 9 klubach w miejscowościach:  Jastków, Snopków, Tomaszowice, Dąbrowica, Dębówka, Ożarów, Ługów i Moszenki. Wsparciem zostanie objętych 190 dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) oraz 140 rodziców tych dzieci.
Zajęcia w Klubach
Oprócz normalnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli-instruktorów, będą zorganizowane zajęcia rytmiczne realizowane przez instruktora rytmiki oraz zajęcia z języka angielskiego. Zatrudnieni specjaliści będą pomagać rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (psycholog) i w pracy nad korektą wad wymowy przedszkolaków (logopeda).
Dla rodziców zorganizowane będą warsztaty, które pomogą przygotować ich do roli asystenta nauczyciela i czynnego udziału w pracach klubu.
Celem wzbogacania doświadczeń dzieci zorganizowane będą wycieczki edukacyjne pod opieką nauczyciela i rodziców. Planujemy dla każdego Klubu zajęcia edukacyjne w Muzeum Wsi Lubelskiej, w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie, Spotkanie z Teatrem Lalki i Aktora w Lublinie, spektakl w Teatrze Muzycznym w Lublinie oraz zabawy ruchowe w Centrum Rozrywki. Dzięki pozyskanym przez Urząd Gminy funduszom będzie można przeprowadzić prace adaptacyjne w trzech lokalach: w Ożarowie, Ługowie i Tomaszowicach. Wszystkie ośrodki zostaną doposażone w niezbędne meble i pomoce dydaktyczne dla dzieci