Piece na biomasę - nabór wniosków na listę rezerwową

Wtorek, 09 Czerwiec 2015 12:00 Tomasz Choma
Drukuj

Wójt Gminy Jastków zaprasza mieszkańców Gminy do skorzystania z możliwości wpisania się na listę rezerwową projektu „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW”.
Lista rezerwowa dotyczy instalacji w budynkach mieszkalnych piecy opalanych biomasą (zrębki, pellet, brykiet, odpady drzewne, słoma, pestki, drewno). 


Osoby zainteresowane proszone są o składanie deklaracji uczestnictwa do Urzędu Gminy (decyduje kolejność zgłoszeń), przy czym zapisanie się na listę rezerwową nie gwarantuje uczestnictwa w projekcie, gdyż w pierwszej kolejności prace instalacyjne są prowadzone u mieszkańców, którzy zapisywali się w pierwszym naborze, który miał miejsce w sierpniu 2013 roku.

Wysokość wkładu własnego mieszkańca wynosi odpowiednio
- dla mocy pieców 15 kW ok. 3300zł. 
- dla mocy pieców 25 kW ok. 3500zł.
Zasady ogólne obowiązujące przy realizacji projektu:
piece montowane są tylko i wyłącznie w budynkach mieszkalnych znajdujących się na 
aterenie Gminy Jastków,
budynki objęte projektem muszą być wyposażone w instalację C.O.
projekt wyklucza i nie obejmuje dofinansowania budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
wykonawca dokonuje montażu i uruchomienia pieca wraz z włączeniem do istniejącej 
instalacji  (wykonawca nie wykonuje prac budowlanych związanych z przebudową budynku),
przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu Właścicielem sprzętu i urządzeń 
wchodzących w skład zestawu będzie Gmina Jastków,
gmina Jastków po zakończeniu robót budowlanych przekaże Właścicielowi budynku w nieodpłatne użytkowanie na okres 5 lat piec wraz z oprzyrządowaniem. Po upływie tego okresu zestaw stanie się własnością Właściciela budynku,
właściciel budynku posiadający piec  zobowiązany będzie w okresie 5 lat do jego 
użytkowania zgodne z przeznaczeniem,
w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie.
Ankiety i deklaracje dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie można pobrać 
ze strony www (ankietadeklaracja) lub w Urzędzie Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, pok. Nr 5a (parter)
Ankiety, deklaracje wraz z kopią aktu własności ziemi lub wyciągu z księgi wieczystej lub postanowienia sądowego, na podstawie których wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jastków pokój nr 18. W przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013