Informacja dla właścicieli

Środa, 09 Grudzień 2015 17:42 Marcin Abramek
Drukuj

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Zmiana danych w gospodarstwie może być spowodowana np. wyprowadzką, narodzinami, śmiercią, itp.

Deklaracje należy złożyć w pokoju nr 5b (na parterze) tutejszego Urzędu lub listownie na adres: Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest w formie papierowej w Urzędzie Gminy Jastków w pokoju 5b oraz do pobrania ze strony internetowej Urzędu: www.jastkow.pl w zakładce Gospodarowanie odpadami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 81 50-22-907