Ogłoszenie o przetargu

Piątek, 21 Marzec 2014 15:51 Administrator
Drukuj
Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) z w związku z uchwałą Rady Gminy Jastków Nr XXVII/194/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Moszna, oznaczonej w ewidencji grun-tów jako działka nr 263/1 o pow. 0,5198 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00038534/5.

      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków nieruchomość leży częściowo  w terenach mieszkalnictwa rolniczego o symbolu MR, częściowo w terenach upraw polowych o symbolu RP oraz terenach łąk  i pastwisk o symbolu RZ.
Nieruchomość stanowi teren niezagospodarowany, porośnięty wieloletnim chwastem, drzewami i krzewami. Działka ma kształt nieregularny - wydłużonego prostokąta i stanowi teren z lekkim spad-kiem.  Zlokalizowana jest przy gminnej drodze o nawierzchni asfaltowej. Na nieruchomości znajduje się rozwalający się budynek gospodarczy.
 Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości  – 25 420,00 zł
Wysokość wadium – 2542,00 zł
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % od części budowlanej działki, która stanowi 38 % całości.
     Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.), upłynął w dniu 30 grudnia 2013 r.
     Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia  2014r. o godz. 10°° w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie  ul. Chmielowa 3.
    Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej co stanowi kwotę wymienioną powyżej, które należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 17 kwietnia 2014r. włącznie - przelewem na konto Nr 54 8191 1042 2008 8001 3266 0001 w Banku Spółdzielczym w Cycowie Oddział w Jastkowie z tytułem wpłaty: wadium na zakup działki nr 263/1.  Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na ww. rachunek Urzędu Gminy Jastków.
     O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. W przypadku gdy osobę, która wpłaciła wadium reprezentuje inna osoba warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Po-zostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia. 
     Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) oraz dokumentami dotyczącymi nierucho-mości.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty za-mknięcia przetargów. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia podanego w za-wiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.
     Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej.  Okazanie granic nie-ruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
Wójt Gminy może  odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.
     Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków przetargu oraz wymaganych doku-mentów można uzyskać w pok. Nr 5a Urzędu Gminy Jastków lub pod nr tel.  81 502 29 01.
Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z Referatem ds. Inwesty-cji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędy Gminy Jastków pod nr tel. 81 502 29 01.  
      Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Gminy Jastków www.jastkow.pl