Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Czwartek, 29 Sierpień 2013 14:49 Administrator
Drukuj
Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3, 21002 Jastków
Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej
Wymiar zatrudnienia: cały etat


I. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) umiejętności obsługi komputera, oprogramowania i urządzeń biurowych,
6) wykształcenie wyższe kierunkowe związane z branżą (gospodarka przestrzenna)

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) wykształcenie kierunkowe z zakresu gospodarki przestrzennej lub planowania przestrzennego,
2) uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji oraz przynależność do właściwej Izby Urbanistów,
3) co najmniej 24-miesięczny staż pracy ( zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) w urzędzie gminy lub innej JST,
4) znajomość oraz umiejętność obsługi programów biurowych (MS Office, Excel) oraz z dziedziny planowania przestrzennego (np. CorelDRAW, CAD itp.),
5) umiejętność kierowania samochodem osobowym, posiadanie prawa jazdy kat.B,
6) wiedza z zakresu ustawy o planowaniu przestrzennym i towarzyszące,
7) wiedza o gminie Jastków i jej jednostkach organizacyjnych,
8) prowadzenie w wersji elektronicznej systemu informacji przestrzennej,
9) wiedza z zakresu ustawy Prawo Budowlane,
10) dyspozycyjność.

III. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) przygotowanie wypisów i wyrysów z MPZP oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
2) przygotowanie i prowadzenie procedury związanej ze sporządzeniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3) przygotowywanie zaświadczeń z MPZP oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
4) analiza składanych wniosków do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przygotowywanie projektów uchwał o przystawieniu do zmian studiów i MPZP.
5) przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia studiów i planów zagospodarowania przestrzennego.
6) prowadzenie i koordynowanie procedur związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i mpzp.
7) udział w posiedzeniach gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej.
8) okresowa ocena skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocena aktualności studium i mpzp.
9) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami.
10) prowadzenie spraw związanych z opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi.
11) sporządzanie sprawozdań i ankiet z zakresu planowania przestrzennego, opieki nad zabytkami i grobownictwa wojennego.
12) prowadzenie obsługi interesantów.
13) zastępowanie pracowników urlopowanych w czasie ich nieobecności.
14) wykonywanie innych zadań wynikających z pełnomocnictw, upoważnień i poleceń Wójta oraz osób upoważnionych.

IV. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kopie świadectw pracy,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6) referencje,
7) oryginał kwestionariusza osobowego,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

V. Miejsce i termin składania dokumentów:
Urząd Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

Nieprzekraczalny termin złożenia kompletu dokumentów upływa w dniu:
11 września  2013 do godz. 10 (decyduje data i godzina wpływu do urzędu)

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: 
„Nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr.223, poz. 1458 z późn. zm.)