Przetarg nieograniczony na najem lokali

Piątek, 09 Sierpień 2013 14:43 Administrator
Drukuj
Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego nieograniczonego przetargu na najem lokali użytkowych położonych w Gminie Jastków.


Działając na podstawie art. 37 ust. 4 oraz 40 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Jastków, ogłasza, co następuje:
I. Wójt Gminy Jastków ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem:
1) Części nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 823/2 o pow. 300 m2 wraz z wybudowanym na niej lokalem użytkowym o ogólnej powierzchni 60 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Ługów w Gminie Jastków. 
2) Księga Wieczysta Nr: LU1I/00106225/4
3) W planie zagospodarowania przestrzennego opisana wyżej nieruchomość przeznaczona jest pod usługi.
4) Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi: 700,00 zł (słownie: siedemset zł 00/100).
5) Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych najmu lokalu w szczególności z tytułu: energii elektrycznej, wody, – w wysokości według zużycia, śmieci, podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki itp.,
6) Termin płatności czynszu – do 10-tego dnia każdego miesiąca za ten miesiąc, 
7) Okres najmu: od 01.10.2013 r. do 30.09.2023 r.
8) Zasada aktualizacji czynszu – czynsz waloryzowany corocznie wg wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ubiegły rok począwszy od 2014 r.
9) Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń, ani zobowiązań,
10) Termin i miejsce składania pisemnych ofert: do dnia 9 września 2013 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Jastków, Sekretariat – pokój nr 18.
11) Termin i miejsce części jawnej przetarg: 13 września 2013 r. o godz. 10.00 Urząd Gminy Jastków, sala konferencyjna.
12) Ze stanem technicznym lokalu można się zapoznać po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu.
13) Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści zł 00/100) w terminie najpóźniej do dnia 9 września 2013 r. Dowód wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty.
14) Wadium może być wniesione w pieniądzu:
- gotówką w kasie Urzędu Gminy Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków,
- przelewem na rachunek bankowy o nr: 54819110422008800132660001 Bank Spółdzielczy w Cycowie O/Jastków
Wpłatę należy oznaczyć informacją: „Wadium na przetarg na najem lokalu w Ługowie” 
Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w wyznaczonym w zawiadomieniu przez Organizatora miejscu i terminie, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
15) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu w Ługowie”. Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5) do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
16) Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

II. Wójt Gminy Jastków ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem:
1) Nieruchomość oznaczona w ewidencji geodezyjnej nr 169 o powierzchni 400 m2 wraz z wybudowanym na niej lokalem użytkowym o ogólnej powierzchni 70 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Ożarów w Gminie Jastków.
2) Księga Wieczysta nr KW nr LU1I/00097083/9,
3) W planie zagospodarowania przestrzennego opisana wyżej nieruchomość przeznaczona jest pod mieszkalnictwo rolnicze – MR z dopuszczeniem lokalizacji obiektów usługowych,
4) Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi: 700,00 zł (słownie: siedemset zł 00/100).
5) Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych najmu lokalu w szczególności z tytułu: energii elektrycznej, wody, – w wysokości według zużycia, śmieci, podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki itp.,
6) Termin płatności czynszu – do 10-tego dnia każdego miesiąca za ten miesiąc, 
7) Okres najmu: od 01.10.2013 r. do 30.09.2023 r.
8) Zasada aktualizacji czynszu – czynsz waloryzowany corocznie wg wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ubiegły rok począwszy od 2014 r.
9) Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń, ani zobowiązań,
10) Termin i miejsce składania pisemnych ofert: do dnia 12 września 2013 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Jastków, Sekretariat – pokój nr 18.
11) Termin i miejsce części jawnej przetarg: 17 września 2013 r. o godz. 10.00 Urząd Gminy Jastków, sala konferencyjna.
12) Ze stanem technicznym lokalu można się zapoznać po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu.
13) Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści zł 00/100) w terminie najpóźniej do dnia 12 września 2013 r. Dowód wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty.
14) Wadium może być wniesione w pieniądzu:
- gotówką w kasie Urzędu Gminy Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków,
- przelewem na rachunek bankowy o nr: 54819110422008800132660001 Bank Spółdzielczy w Cycowie O/Jastków
Wpłatę należy oznaczyć informacją: „Wadium na przetarg na najem lokalu w Ożarowie”. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w wyznaczonym w zawiadomieniu przez Organizatora miejscu i terminie, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
15) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu w Ożarowie”. Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5) do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
16) Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.