Ogłoszenie

Piątek, 05 Lipiec 2013 14:59 Administrator
Drukuj
Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków z dnia 6 lipca 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Jastków, ogłasza, co następuje:

I. Przeznacza się do oddania w najem:
1) Część nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 823/2 o pow. 300 m2 wraz z wybudowanym na niej lokalem użytkowym o ogólnej powierzchni 60 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Ługów w Gminie Jastków. 
2) Księga Wieczysta Nr: LU1I/00106225/4
3) W planie zagospodarowania przestrzennego opisana wyżej nieruchomość przeznaczona jest pod usługi.
4) Wysokość czynszu najmu ustalona zostanie w drodze przetargu, oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych najmu lokalu w szczególności z tytułu: energii elektrycznej, wody, – w wysokości według zużycia, śmieci, podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki itp.,
5) Termin płatności czynszu – do 10-tego dnia każdego miesiąca za ten miesiąc, 
6) zasada aktualizacji czynszu – czynsz waloryzowany corocznie wg wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ubiegły rok począwszy od 2014 r.

II. przeznacza się do oddania w najem :
1) Nieruchomość oznaczona w ewidencji geodezyjnej nr 169 o powierzchni 400 m2 wraz z wybudowanym na niej lokalem użytkowym o ogólnej powierzchni 70 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Ożarów w Gminie Jastków.
2) Księga Wieczysta nr KW nr LU1I/00097083/9,
3) W planie zagospodarowania przestrzennego opisana wyżej nieruchomość przeznaczona jest pod mieszkalnictwo rolnicze – MR z dopuszczeniem lokalizacji obiektów usługowych,
7) Cena czynszu najmu ustalona zostanie w drodze przetargu oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych najmu lokalu w szczególności z tytułu: energii elektrycznej, wody, – w wysokości według zużycia, śmieci, podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki itp.,
4) Czynsz waloryzowany będzie corocznie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS i publikowany w Monitorze Polskim.
5) Czynsz płatny będzie  do 10-go każdego miesiąca za ten miesiąc.

III. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jastków na okres 21 dni.

IV. Zamieszczenie ogłoszeń o przetargu na oddanie w najem w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu w siedzibie Urzędu Gminy Jastków.