Przetarg nieograniczony

Piątek, 21 Czerwiec 2013 18:50 Administrator
Drukuj
Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych pochodzących z budynku Urzędu Gminy Jastków , oczyszczalni ścieków w Snopkowie oraz z tzw. dzikich wysypisk

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Umowa (wzór)
Zawiadomenie o wyborze oferty