Informacja o wyniku przetargu

Piątek, 14 Czerwiec 2013 10:06 Administrator
Drukuj
Na dzień 6 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, ogłoszony został pierwszy nieograniczony  przetarg ustny na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol. składającego się z dwóch nieruchomości:
    - nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczonej  w ewidencji gruntów  jako działka nr  211/1 o pow. 6,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00197328/0 ,
    - nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 606 o pow. 0,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00245790/1 (droga wewnętrzna).
Cena wywoławcza nieruchomości podana została do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu i wynosiła  2 060 000,00 złotych.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do udziału w przetargu.
Powyższa informacja podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu na okres 7 dni tj. od dnia 14-20.06.2013 r. zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 ze zm.)