Ogłoszenie

Czwartek, 18 Kwiecień 2013 14:59 Administrator
Drukuj
Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków z dnia 18 kwietnia 2013 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Jastków, ogłasza, co następuje:

I. W oparciu o porozumienie administracyjne z dn. 16 kwietnia 2013 r., działając w imieniu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie – trwałego zarządcy nieruchomości, przeznacza się do oddania w najem :
1) Lokal użytkowy o ogólnej powierzchni 187,30 m2 składający się z: 
Część Przedszkola: Sala mała – 11,25 m2, Sala duża – 40,52m2, Sala duża II – 41,25m2, Szatnia – 20,30m2, Korytarz nowy – 4,70m2, Ganek wejście – 6,10m2, Kuchnia – 34,23m2, Razem: 158,35m2, 
Część wspólna: Korytarz wejściowy – 21,27m2, Korytarz mały – 11,48m2, Łazienka – 15,17m2, Magazynek przy wejściu – 5,1m2 (powierzchnia współużytkowana ze Szkołą Podstawową – 28,95 m2) oraz 
część działki nr 41/9 o pow. 530 m2, gdzie całkowita jej pow. wynosi 2,10 ha.
Nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Jastkowie, położona jest w m. Panieńszczyzna przy Al. Warszawskiej 43. Lokal użytkowy  znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Jastkowie, na parterze.
2) Księga Wieczysta Nr:  LU1I/00210874/0,
3) Cena czynszu najmu ustalona zostanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy cenie wywoławczej 1500 zł plus podatek VAT wg obowiązującej stawki, do opłat z tytułu najmu lokalu dochodzą koszty eksploatacji takie jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.,
4) Termin płatności czynszu – do 10-tego dnia każdego miesiąca za ten miesiąc, 
5) Lokal znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi publiczne, przeznaczenie lokalu - przedszkole, 
6) zasada aktualizacji czynszu – czynsz waloryzowany corocznie wg wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ubiegły rok począwszy od 2014 r.

II. przeznacza się do oddania w najem :
1) Lokal użytkowy, znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia, położony na działce nr 32/2, w miejscowości Panieńszczyzna przy ul. Szkolna 1 w Gminie Jastków,
2) Księga Wieczysta nr KW nr LU1/00210874/0,
3) Powierzchnia użytkowa lokalu 77 m2,
4) Lokal użytkowy znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Jastkowie składający się z pomieszczenia o pow. 26,00 m2, magazynu i pomieszczenia socjalnego 21,70m2 oraz piwnicy 29,30 m2,
5) Przeznaczenie lokalu: świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia lub usług rekreacyjno-sportowych,
6) Czynsz najmu za lokal ustalony zostanie w wyniku postępowania przetargowego, przy cenie wywoławczej 500,00 zł + VAT wg obowiązujących stawek, do opłat z tytułu najmu lokalu dochodzą koszty eksploatacji takie jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.,
7) Czynsz waloryzowany będzie corocznie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS i publikowany w Monitorze Polskim.
8) Czynsz płatny będzie  do 10-go każdego miesiąca za ten miesiąc.

III. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jastków na okres 21 dni.

IV. Zamieszczenie ogłoszeń o przetargu na oddanie w najem w/w nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu w siedzibie Urzędu Gminy Jastków.