Ogłoszenie o przetargu

Wtorek, 26 Marzec 2013 16:12 Administrator
Drukuj
Wójt Gminy Jastków ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny  na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Jastków, położonej w Tomaszowicach-Kol., objętej wpisem do rejestru zabytków.

      Przedmiotem przetargu jest zespół pałacowo-parkowy w Tomaszowicach-Kol. składający się z dwóch nieruchomości:
- nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczona  w ewidencji gruntów  jako działka nr  211/1 o pow. 6,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00197328/0 ,
- nieruchomość położona w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 606 o pow. 0,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00245790/1 (droga wewnętrzna).
Działka nr 211/1 zabudowana jest budynkiem pałacowym z cegły o pow. całkowitej 1 087,28 m2 wzniesionym w roku 1863 oraz dobudowanym w 1970 r. skrzydłem o powierzchni użytkowej 275,00 m2. Pozostałą cześć nieruchomości stanowią : park, staw i wewnętrzna droga gruntowa. Park tworzy kilkaset drzew i liczne skupiska krzewów. W drzewostanie dominują nasadzenia wykonane po 1945 r. Podstawowymi gatunkami drzew są: jesion wyniosły, grab pospolity, klon pospolity, lipa drobnolistna oraz robinia akacjowa.   
      Nieruchomości wpisane są do rejestru zabytków pod numerem A/723 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak KL.IV-7/9/77 z dnia 8 lipca 1977 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków oraz znak WKZ-KD/IV/52/1757/96 z dnia 3 lipca 1996 r. .
      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków część nieruchomości znajduje się w terenach przeznaczonych pod usługi publiczne: usługi oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji, sakralne o symbolu UP, pozostała część znajduje się w terenach przeznaczonych pod wody otwarte o symbolu W.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/360/2010 Rady Gminy Jastków z dnia 30 września 2010r. przystąpiono do sporządzania zmian   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków. Zmiana będzie obejmować działkę 211/1. Przewiduje ona poszerzenie przeznaczenia terenu pod usługi komercyjne UC: obiekty banków, instytucji, ubezpieczeniowych, handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, nieuciążliwych zakładów produkcyjnych i rzemiosła, turystyki i łączności – z zachowaniem dotychczasowej funkcji UP.
Aktualnie budynek pałacu  jest nieużytkowany a na terenie parku urządzone jest boisko spor-towe.
Wydanie nieruchomości nastąpi  niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości.
 z następującymi dodatkowymi ustaleniami:
a. teren boiska sportowego zostanie wydany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 wrze-śnia 2014 r. 
Uwaga:
    W akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie zawarty warunek  wykona-nia remontu obiektów kubaturowych i rewitalizacji parku w zakresie i terminie uzgodnionym z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania  winny uwzględniać nadrzędność wartości kulturo-wych, a inwestor jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dot. ochrony zabytków, w tym uzyskania pozwoleń konserwatorskich na przedmiotowe działania. 

Cena wywoławcza nieruchomości  – 2 060 000,00 zł 
Wysokość wadium – 206 000,00 zł
 Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podsta-wie art. 43, ust. 1, pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.  Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami     ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ), w związku z treścią uchwały Nr XXVII/290/2010 Rady Gminy Jastków z dnia 28 stycznia 2010 r. ustaloną w przetargu cenę  nieruchomości obniża się o 1 % .
    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-darce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.), upłynął w dniu 25 lutego 2013 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2013r. o godz. 10°° w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie  ul. Chmielowa 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w wysokości podanej powyżej, które winno być wniesione w pieniądzu PLN w terminie do dnia 3 czerwca 2013 roku.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Jastków nr 54 8191 1042 2008 8001 3266 0001 w Banku Spółdzielczym w Cycowie Oddział w Jastkowie z tytułem wpłaty: wadium na zespół pała-cowo-parkowy w Tomaszowicach-Kol. Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków na ww. rachunek bankowy,
2. stawienie się osobiście na przetargu lub ustanowienie pełnomocnika,
3. przedłożenie Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:
- okazanie dowodu wpłaty (oryginał),
- w przypadku gdy osobę, która wpłaciła wadium reprezentuje inna osoba warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka.
- dowód tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu, nr NIP,
- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem numeru konta, na które zostanie zwrócone wadium w przy-padku niewygrania przetargu,
- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz o obowiązkach wynikających ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-kami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
- w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej (nie późniejszych aniżeli 1 miesiąc) zaś osoba prawna wypis z krajowego rejestru sądowego (nie późniejszych aniżeli 1 miesiąc) oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
- osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę właściwego ministra na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazanie przepisu, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zgody.
     Potencjalny nabywca zobowiązany jest w terminie do dnia 3 czerwca 2013r.  do godz. 15°°   złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jastków pokój nr 18  uzgodniony z Lubelskim Woje-wódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie program użytkowy dla przedmiotowej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
     Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) oraz dokumentami dotyczącymi nieruchomości.
Zakończenie przetargu:
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później nie później niż trzy dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Or-ganizator przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę sprzedawanej nie-ruchomości osiągniętą  w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium oraz kwotę udzielonej bonifikaty, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 
W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia podanego w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.
Koszty opłat notarialnych, wypisów z aktu i opłaty sądowe ponosi kupujący.
Dodatkowe informacje:
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
    Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, podając przyczynę odwołania przetargu.
    Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków przetargu oraz wymaganych doku-mentów można uzyskać w pok. Nr 5a Urzędu Gminy Jastków lub pod nr tel.  81 502 29 01.
    Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z Referatem ds. Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędy Gminy Jastków pod nr tel. 81 502 29 01.