Przetarg nieograniczony

Czwartek, 14 Luty 2013 15:37 Administrator
Drukuj
Budowa 2 odcinków napowietrznej sieci oświetlenia drogowego pasa drogi powiatowej nr KDP 2209 gm. Jastków

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Projekt budowlano-wykonawczy (1)
Projekt budowlano-wykonawczy (2)
Przedmiar robót (1)
Przedmiar robót (2)
Specyfikacja techniczna (1)
Specyfikacja techniczna (2)
Umowa (wzór)

UWAGA! W przypadku rozbieżności między przedmiarem robót a projektem, należy przyjąć dane z przedmiaru.

Zawiadomienie o wyborze oferty 
Informacja