Przetarg nieograniczony

Piątek, 18 Styczeń 2013 10:11 Administrator
Drukuj
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Snopkowie

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Dokumentacja projektowa/specyfikacja techniczna
Umowa (wzór)
Pytania i odpowiedzi (1)
Pytania i odpowiedzi (2) / Zmiana SWIZ (1)
Rysunek ideowy
Przedmiar robót (poprawiony)

UWAGA!!!
W miejsce „gruntu rodzimego zagęszczonego” przedstawionego na „przekroju ideowym” należy wykonać stabilizację cementowo-piaskową grubości 15cm po zagęszczeniu, co zostało uwzględnione w przedmiarze robót branży drogowej pod poz. 10 „Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (Rm=1,5 MPa)”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
Pytania i odpowiedzi (3) / Zmiana SIWZ (2)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający informuje, że w związku z uchylaniem się wybranego wykonawcy z podpisaniem umowy na realizację zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. Poz. 759 ze zm.) umowa zostanie podpisana z kolejnym wykonawcą, który otrzymał największa ilość punktów tj. z firmą EUROCOURT Sp. z o.o.

Unieważnienie postępowania