Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 8 września 2015 r. (godz. 13:00)

Środa, 02 Wrzesień 2015 15:16 Marcin Abramek
Drukuj
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie na rok szkolny 2015/2016.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podejmowania działań wspierających współpracę z Gminą Niemce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2228L, 2231L, 2227L, 2229L, poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków” ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Niemce zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103358L w miejscowości Stoczek i Stoczek Kolonia oraz drogi gminnej nr 10603L Stoczek Kolonia – Majdan Krasieniński” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Panu Pawłowi Pikuli – Staroście Lubelskiemu.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie sesji.