ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Piątek, 21 Sierpień 2015 14:58 Andrzej Krak
Drukuj

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT
w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający – Gmina Jastków, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).