Dodatkowy nabór wniosków na realizację nowych pokryć dachowych

Poniedziałek, 22 Czerwiec 2015 12:43 Anna Uhruska
Drukuj

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem Gminy Jastków do „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionym sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

informuję, że w terminie w dniach od 29 czerwca do 10 lipca 2015 r. będzie prowadzony dodatkowy nabór wniosków na realizację zadania Dofinansowanie nowych pokryć dachowych. Wnioski prosimy składać w budynku Urzędu Gminy Jastków w pokoju Nr 5B ; w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 7.30. - 17.00 wtorek- piątek 7.30 – 15.30.

Formularze wniosków w formie papierowej dostępne są w urzędzie gminy oraz w gminnym ośrodku pomocy społecznej w Jastkowie.

Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne, które spełniają  warunki  do  uzyskania  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej określone  w  art.  8  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t.).( dochód nie przekraczającym 456,00zł na osobę w rodzinie) oraz posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest z zastrzeżeniem, iż nieruchomość ta nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie w celu weryfikacji dochodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 5B Urzędu Gminy Jastków oraz pod nr tel.

(81)50-22-909, (81)50-22-907

Wójt Gminy Jastków
Teresa Kot