Infrastruktura

Środa, 13 Luty 2008 10:14 Administrator
Drukuj

Drogi
Sieć drogowa Gminy Jastków to prawie 150 km dróg publicznych. W ostatnich latach infrastruktura drogowa Gminy Jastków przeżywa znaczny rozwój. Corocznie na ten cel przeznacza się znaczne środki finansowe z czego buduje się, bądź remontuje wiele kilometrów dróg. W latach 2000-2006 wybudowano prawie 20 km dróg o nawierzchni bitumicznej co stawie naszą gminę na jednym z czołowych miejsc w Powiecie Lubelskim, pod względem ilości dróg o nawierzchni bitumicznej. Kolejne lata to jeszcze dynamiczniejszy rozwój budownictwa drogowego. W okresie 2007-2008 powstało aż 19km dróg asfaltowych.  Rok 2009 zamknął się prawie 9 kilometrami wybudowanych dróg, zaś 2010 rok to prawie 20 przebudowanych dróg i długo oczekiwane nowe chodnika w Marysinie i Dąbrowicy. W roku 2011 roku, ze względu na rozpoczęcie największej inwestycji w historii Gminy w postaci budowy kanalizacji ściekowej w miejscowościach Snopków, Jastków i Panieńszczyzna dofinansowywanej ze środków UE, budowa i przebudowa nowych dróg, ze względu na ograniczone środki finansowe sprowadziły się do realizacji prawie 10 inwestycji drogowych. 

Wartym podkreślenia jest fakt że jeszcze ok. 20 lat temu, na terenie gminy Jastków, istniały prawie wyłącznie drogi o nawierzchni gruntowej. Przez ten okres, corocznie, Rada Gminy Jastków starała się przeznaczyć możliwie duże środki na budowę bądź przebudowy dróg, gdyż rozwój infrastruktury drogowej jednoznacznie przekłada się na rozwój gminy.

Gmina Jastków od wielu lat stara się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację inwestycji z zakresu drogownictwa. Corocznie uzyskujemy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych środki na modernizację dróg rolniczych, a w latach 2002-2006 z pomocą środków pozyskanych z Unii Europejskiej, funduszu Phare 2000 oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, udało się nam wybudować ponad 4,4 km dróg o nawierzchni bitumicznej. W ostatnich latach dodatkowo gminie przyznawane są dotacje z ministerialnych programów usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ochrony wąwozów lessowych.

Droga gminna Majdan Snopkowski - Smugi. Koszt inwestycji ok. 0,18mln EURO. Współfinasowane przez Unię Europejską z programu PHARE

Droga gminna Jastków Kol. Podleśna - Smugi - Helenów. Koszt inwestycji ok. 2,2mln zł. Współfinasowane przez Unię Europejską z programu ZPORR.Droga gminnej Nr 105999L (ul. Gwieździsta) Barak- Natalin. Koszt inwestycji ok. 1mln zł. Realizowana w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH  2008 – 2011 tzw. "SCHETYNÓWKA"

Polityka w zakresie rozwoju drogownictwa w Gminie nie opiera się wyłącznie na budowie nowych odcinków dróg. To także corocznie przeznaczane środki w wysokości kilkuset tysięcy złotych na zimowe odśnieżanie, jak i remonty już istniejących nawierzchni. 


Oświetlenie drogowe
 
MAPA REJONÓW ENERGETYCZNYCH
Mając na względzie zgłaszane Gminie potrzeby mieszkańców w zakresie rozbudowy linii oświetleniowych dróg powiatowych i gminnych w 2010 roku wykonano przebudowy oświetleń w miejscowościach: Natalin, Wysokie i Sługocin, Moszna oraz Panieńszczyzna – ulice Legionistów.  Motylowa, Nadrzeczna. Łączna długość wykonanych oświetleń dróg w 2010r. wyniosła 5 700m.

W 2011r. prowadzono działania mające na celu dalszą rozbudowę systemu oświetlenia. Rozpoczęto przygotowania kolejnych inwestycji poprzez zlecenie opracowania map do celów projektowych dla zadań oświetlenia dróg: Barak – Natalin ( kontynuacja ), Panieńszczyzna –Jastków, Jastków- Snopków, oświetlenia dróg lokalnych w Tomaszowicach Kolonii, drogi Barak- Dąbrowica, Panieńszczyzna-Płouszowice, Sieprawice oraz Dębówka. Wykonano oświetlenie w miejscowości Wysokie (kontynuacja),oświetlenie ul. Pocztowej w Panieńszczyźnie. Długie terminy opracowania i uzgodnienia map,  projektów     i uzyskania pozwoleń budowlanych nie pozwoliły na budowę dalszych odcinków oświetleń.

W 2012r. rozpoczęto projektowanie oświetleń dróg dla których wykonano zlecone w 2011r. mapy dla celów projektowych, za wyjątkiem oświetleń w miejscowościach Jastków-Snopków i Dębówka, gdzie ma miejsce brak aktualnych materiałów geodezyjnych będących własnością Starostwa Powiatowego w Lublinie. Dodatkowo rozpoczęto prace projektowe poprzedzające wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego planowanego na odcinku Kościół parafialny- cmentarz w Panieńszczyźnie.

Gazyfikacja
Do roku 2002 gazyfikacja była wykonywana przez Gminę, w tym okresie wielkość sieci wzrosła 120 krotnie. W chwili obecnej inwestycje gazowe w związku z nowymi uwarunkowaniami prawnymi wykonywane są przez Zakład Gazowniczy i jest to czynnik niezależny od władz gminy.

Wodociągi
Budowa sieci wodociągowej była jednym z pierwszych priorytetów władz gminy. Prace była na tyle intensywne, że już w 1995 znaczna część gminy była zwodociągowania. Inwestycje ostatnich lat skupiają się głównie na indywidualnym doprowadzaniu wody do poszczególnych domostw oraz unowocześniania stacji uzdatniania wody. Stan przyłączy wodociągowych w roku 2006 wynosił 3453szt. i z każdym rokiem rośnie. W chwili obecnej na terenie Gminy Jastków nie ma miejscowości do której nie byłaby doprowadzona bieżąca woda.

Kanalizacja
Prace nad koncepcją kanalizacji i oczyszczania ścieków trwały od połowy lat 90tych. System kanalizacji miał się skupić wokół dwóch dolin rzecznych - Czechówki i Ciemięgi. Znaczącym krokiem w tym kierunku była budowa w 2000 roku oczyszczalni ścieków w Tomaszowicach (przepustowość 220m3/dobę) z 1km kanalizacji.

W 2004 roku Urząd Gminy zlecił wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej obejmującej znaczący obszar gminy. Teren podzielono na 5 zlewni, ścieki z 3 zlewni będą kierowane do oczyszczalni w Snopkowie, z 2 do sieci kanalizacyjnej miasta Lublina.

Wielkim sukcesem gminy na drodze do powszechnej kanalizacji było przyznanie w 2004 roku dotacji z Unii Europejskiej z programu PHARE na budowę kanalizacji sanitarnej w dolinie rzeki Ciemięgi (Marysin, Natalin, Kol. Sopków) oraz oczyszczalni w Snopkowie o przepustowości ścieków 1200m3/dobę. W ramach przyznanej dotacji wybudowano 18,3km. W 2007 roku oczyszczalnia w Snopkowie wyróżniona została w międzynarodowym konkursie "O Kryształową Cegłę" na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej. W ostatnim okresie wznowiono dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej, na koniec 2008 roku ma być oddany do użytku kolejny kilometrowy odcinek w miejscowowści Marysin.

Jeszcze większym osiągnięciem było otrzymanie w 2010 roku dotacji w kwocie aż 11 720 458,32 zł  na budowę  kanalizacji ściekowej w miejscowościach Snopków, Jastków i Panieńszczyzna w  ramach unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1: Ochrona i kształtowanie Środowiska, Kategoria I: Gospodarka wodno-ściekowa. Projekt pt. „Zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej „Obszaru Chronionego Krajobrazu-DOLINA CIEMIĘGI” – etap III i IV” obejmuje  do wykonania ponad 31 km sieci w etapie III i IV. Wykonanie sieci kanalizacyjnej będącej przedmiotem projektu jest kontynuacją etapu I i II. Etap I wraz z budową oczyszczalni ścieków w Snopkowie został zrealizowany częściowo ze środków PHARE, etap II ze środków własnych przy współudziale Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończenie tej wielkiej inwestycji planowane jest pod koniec 2013 roku.

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Snopkowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (Marysin, Natalin, Snopków). Koszt inwestycji 2mln EURO. Współfinasowane przez Unię Europejską z programu PHARE

 Oczyszczalnia ścieków w Tomaszowicach. Koszt inwestycji 1,5mln zł. Współfinasowanie WFOŚiGW, ARiMR

Inwestycje w oświacie
Przejmując od państwa, w połowie lat 90-tych prowadzenie szkół okazało się jak wielkie zaniedbania i potrzeby są w tym zakresie. Jednym z elementów lepszego funkcjonowania oświaty jest poprawa stanu technicznego budynków. Każdego roku prowadzone są budowy, rozbudowy, modernizacje i remonty szkół. Pod koniec lat 90tych wraz ze wzrostem możliwości uzyskiwania przez samorządy funduszy zewnętrznych, dzięki staraniom władz gminy udało się pozyskać na cele oświatowe znaczne środki finansowe. W latach 1999- 2000 wydzielono z budynku ZSO w Jastkowie pomieszczeń dla Gimnazjum oraz częściowo zmodernizowano Szkołę Podstawową. Wykonano wówczas wymianę dachu, części stolarki okiennej, położono terakotę na korytarzach i łazienkach. Oddzielną inwestycją była wymiana kotła węglowego na gazowy. Jednak kompleksowy remont budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jastkowie przypadł na lata 2004-2005, wówczas gmina otrzymała dotację na ten cel z Banku Światowego. Remont obejmował kompleksową termomodernizację budynku oraz modernizację sali gimnastycznej na łączną kwotę 1,7mln zł.

Zmieniająca się struktura zaludnienia naszej gminy wymusiła nowe inwestycje oświatowe. Tak w ostatnich latach wybudowano bardzo nowoczesne placówki w Snopkowie i w Płouszowicach, które powstały na bazie już istniejących niewielkich szkół. Rozbudowa szkoły w Snopkowie przypada na lata 1997-1999. Do istniejącego budynku dobudowano dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne wraz z salą gimnastyczną, zwiększając kubaturę budynku ponad trzykrotnie. Jeszcze większą inwestycją była rozbudowa szkoły w Płouszowicach w latach 2002-2004. Dobudowane skrzydło budynku, zawiera największą salę sportową na terenie gminy o wymiarach 18x36m.

W 2009 roku miał miejsce kompleksowy remont termomodernizacyjny budynku szkoły w Ożarowie o wartości prawie pół miliona złotych. Także w 2009r. roku rozpczęła się budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Tomaszowicach oddana do użytku na początek roku szkolnego 2010/2011. 

Modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jastkowie. Koszt inwestycji 1,7mln zł. Współfinasowane przez Bank Światowy

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Płouszowicach. Koszt inwestycji 2,2mln zł. Współfinasowanie Kontrakt Wojewódzki, MENiS


Wybudowana "od podstaw" Szkoła Podstawowa w Tomaszowicach. Koszt inwestycji 6,5mln zł. Zrealizowane ze środków własnych Gminy.