Oświata

Czwartek, 12 Październik 2006 00:13 Administrator
Drukuj

EDUKACJA SZKOLNA

W gminie funkcjonuje pięć szkół podstawowych: w Jastkowie, Snopkowie, Ożarowie, Tomaszowicach i Płouszowicach oraz jedno gimnazjum w Jastkowie. Uczy się w nich 1115 dzieci i młodzieży. Ilość i rozmieszczenie placówek uzasadnione jest odległością jaką musi pokonać uczeń oraz lokalną infrastrukturą. Decyzją Wójta Gminy Zbigniewa Samonia od 2007 roku ilość uczniów w klasach gimnazjalnych została ograniczona do 24 osób. Nastąpił także podział dzieci na grupy na lekcjach języka obcego. Działania te znacząco wpłynęły na komfort i jakość pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli.

W szkołach, oprócz codziennych lekcji, odbywają się liczne zajęcia dodatkowe. Sąto koła przedmiotowe, teatralne, taneczne, wokalne, instrumentalne, sportowe, szachowe, ekologiczne i inne. Każda z placówek uczestniczy w projketach unijnych, dzięki którym możliwe staje się wprowadzenie specjalnej oferty edukacyjnej. W ramach programów "Szkoła marzeń", "Szkoła dla Ciebie", "Społeczność w szkole - szkoła w społeczności", "Socrates - comenius" i innych, realizowanych w ostatnich  latach, możliwe było wprowadzenie wielu szczególnych form edukacji, takich jak zajęcia teatralne z profesjonalnym aktorem w roli intruktora, zielone szkoły, wyjazdy na basen, wycieczki, półkolonie itp. Programy współfinansowane ze środków unijnych umożliwiają dzieciom i młodzieży uczestnictwo w zajęciach wspierających rozwój umiejętności społecznych, ułatwiają zaplanowanie dalszej drogi edukacji, wyrównują szanse edukacyjne. W roku 2008 szkoły sięgnęły po nowe środki, tym razem przeznaczone na rozwój umiejętności kluczowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jedna z nich - szkoła w Tomaszowicach - rozpoczęła nowy, 3 letni projekt w październiku, inne są w trakcie starania się o dofinasowanie.
Środki zewnętrzne dla dzieci i młodziezy pozyskał także Urząd Gminy. W wyniku konkursu "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego" organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie w latach 2007 i 2008 na zorganizowanie zajęć na pływalni dla dzieci i młodzieży ze szkół mieszczących się na terenie naszej gminy.

W roku szkolnym 2010/2011 została oddana do użytku długo oczekiwana nowa szkoła w miejscowości Tomaszowice-Kolonia.

Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie
www.gim.internetdsl.pl

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie
www.sp.jastkow.pl 

Szkoła Podstawowa w Ożarowie
http://www.ozarowszkola.republika.pl/

Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w Snopkowie
http://www.spsnopkow.jastkow.pl/

Szkoła Podstawowa im. B.Prusa w Płouszowicach
http://www.spplouszowice.edupage.org/

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach 
http://www.sptomaszowice.pl/ 

 

Dobrze funkcjonuje system dowozu uczniów - autobus szkolny przejeżdża dziennie 420km, wożąc do i ze szkoły blisko 500 dzieci i młodzieży.  

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Jastków należy do gmin, które szczególnie dbają o rozwój edukacyjny najmłodszych mieszkańców. Obecnie w gminie funkcjonuje 9 klubów przedszkolaka, finansowanych przez samorząd. Wszystkie wyposażone są w potrzebny sprzęt i zabawki. Zajęcia w klubach odbywają się 12 godzin tygodniowo i są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli., Zainteresowane objęciem wszystkich małych dzieci edukacją przedszkolną władze gminy podejmują wszelkie działania pozwalające na stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju małych przedszkoli. W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dzieci w ramach gminnego projektu „ Plac zabaw dla każdego dziecka w gminie” stworzona została sieć placów zabaw Jak można się było spodziewać place te cieszą się ogromnym powodzeniem. 
            
 "Kluby Przedszkolaka – szansa na dobry start „
Na działalność klubów przedszkolaka w roku obecnym Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie w kwocie 931 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach konkursu zorganizowanego przez Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
 
Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który od 2000 roku prowadzi na zlecenie Gminy ośrodki przedszkolne. Głównym celem projektu jest podniesienie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci 3-5 letnich w Gminie Jastków oraz zapewnienie dzieciom dobrego startu szkolnego. Od czasu rozpoczęcia działalności przedszkolnej w gminie systematycznie z roku na rok wzrastała liczba klubów do obecnej liczby 9. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, zorganizowano Kluby Przedszkolaka głównie tam, gdzie nie było innych ośrodków edukacyjnych. Obecnie do Klubów przychodzi około 90 dzieci w wieku 3-5 lat. Mimo tych działań w naszej gminie 55% dzieci w wieku przedszkolnym nie jest objętych edukacją przedszkolną.
Rozszerzenie działalności pozwoli podnieść jakość edukacji. Uczestnictwo w zajęciach będzie bezpłatne, co umożliwi udział w projekcie – edukacji przedszkolnej, szczególnie dzieciom z biedniejszych rodzin utrzymujących się ze świadczeń lub objętych pomocą społeczną.
Beneficjenci projektu
Projekt będzie realizowany przez 3  lata – od sierpnia 2009 do sierpnia 2012 –  w 9 klubach w miejscowościach:  Jastków, Snopków, Tomaszowice, Dąbrowica, Dębówka, Ożarów, Ługów i Moszenki. Wsparciem zostanie objętych 190 dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) oraz 140 rodziców tych dzieci.
Zajęcia w Klubach
Oprócz normalnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli-instruktorów, będą zorganizowane zajęcia rytmiczne realizowane przez instruktora rytmiki oraz zajęcia z języka angielskiego. Zatrudnieni specjaliści będą pomagać rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (psycholog) i w pracy nad korektą wad wymowy przedszkolaków (logopeda).
Dla rodziców zorganizowane będą warsztaty, które pomogą przygotować ich do roli asystenta nauczyciela i czynnego udziału w pracach klubu.
Celem wzbogacania doświadczeń dzieci zorganizowane będą wycieczki edukacyjne pod opieką nauczyciela i rodziców. Planujemy dla każdego Klubu zajęcia edukacyjne w Muzeum Wsi Lubelskiej, w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie, Spotkanie z Teatrem Lalki i Aktora w Lublinie, spektakl w Teatrze Muzycznym w Lublinie oraz zabawy ruchowe w Centrum Rozrywki. Dzięki pozyskanym przez Urząd Gminy funduszom będzie można przeprowadzić prace adaptacyjne w trzech lokalach: w Ożarowie, Ługowie i Tomaszowicach. Wszystkie ośrodki zostaną doposażone w niezbędne meble i pomoce dydaktyczne dla dzieci