Home Strona główna Fundusze zewnętrzne

Zakup stołów oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych

Email Drukuj PDF

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy w okresie od marca do grudnia 2014r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013, realizuje projekt pt. „Zakup stołów oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych jako potrzeba stworzenia inkubatora rzemiosła w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy”. Projekt realizowany jest za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013. 

 

Usprawnienie działalności w zakresie edukacji kulturalnej

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy od 16.04.2012r. do 30.11.2012r. realizuje projekt pt. „Usprawnienie działalności w zakresie edukacji kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy", który jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość projektu 39 446,00 zł.

 

Tańce podlaskie - nowe wyzwanie ZPiT DĄBROWICA

Email Drukuj PDF
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Więcej…
 

Fundusze zewnętrzne w latach 2006-2010 (podsumowanie)

Email Drukuj PDF
L.p.Inwestycja/działanie RokŹródło dofinansowaniaKwota dofinansowania
(w zł)

1

Odbudowa odcinka drogi lokalnej KDL (dz. Nr 328) położonej w miejscowości Jastków, gmina Jastków od km 0+0,00 do km 0+400,00 – etap I

2007

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

30 000,00

2

Zabezpieczenie dna wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej Nr 105978L w m. Józefów

2007

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

80 000,00

3

Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jastkowie

2007

Rządowego programu organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i przedszkolach”

12 800,00

4

Zajęcia na basenie dla uczniów szkół z
Gminy Jastków

2007

Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych
Ministerstwo Edukacji Narodowej

42 497,00

5

Odbudowa drogi KDL położonej na działce nr 328 w m. Jastków - 400m

2008

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

100 000,00

6

Droga 106007L w m. Sieprawice – wąwóz

2008

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

52 356,00

7

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej położonej na działce nr 68 w m. Ługów – 1120m

2008

Województwo Lubelskie
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

40 000,00

8

Zajęcia na basenie dla uczniów szkół z
Gminy Jastków

2008

Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych
Ministerstwo Edukacji Narodowej

43 470,00

9

Modernizacja drogi dojazdowej położonej na działkach nr 850, 849, 794, 953 w miejscowości Sieprawice – 1200m

2008

Województwo Lubelskie
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

100 000,00

10

Wyrównaj- pomóż – działaj
(wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych)

2008/2011

Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki

336 418,16

11

Kluby Przedszkolaka – szansa na dobry start

 

2009/2012

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

931 000,00

12

Modernizacja ciągu dróg w miejscowości Jastków

2009

Województwo Lubelskie
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

30 000,00

13Wydanie publikacji „Dzieje Jastkowa i okolic.
Od zarania do 1939 roku”
2010Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013
16 800,00

14

Remont drogi gminnej Nr 105999L
(ul. Gwieździsta) Barak-Natalin

2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

467 169,33

15

Razem dla Polski Wschodniej
(w partnerstwie 9 gmin)

2010/2011

 
Unia Europejska
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

514 948,50

16

Remont budynku świetlicy w Ługowie w celu adaptacji na Centrum Społeczno-Kulturalne

2010

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013

136 055,00

  

17

Modernizacja drogi wraz z zabezpieczeniem dna wraz z odprowadzeniem wód z wąwozów lessowych w ciągu drogi dojazdowej relacji Tomaszowice-Moszenki

2010

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

231 000,00

18

Dostawy wyposażenia dla OSP Moszenki należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

2010

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

678 496,78

19Zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej „Obszaru Chronionego Krajobrazu – DOLINA CIEMIĘGI” etap III i IV
(budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  Snopków, Jastków, Panieńszczyzna)
2010/2012Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-201311 720 458,32
RAZEM15 563 469,09
 

Fundusze zewnętrzne

Email Drukuj PDF

          

"Kluby Przedszkolaka – szansa na dobry start „
Na działalność klubów przedszkolaka w roku obecnym Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie w kwocie 931 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach konkursu zorganizowanego przez Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
 
Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który od 2000 roku prowadzi na zlecenie Gminy ośrodki przedszkolne. Głównym celem projektu jest podniesienie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci 3-5 letnich w Gminie Jastków oraz zapewnienie dzieciom dobrego startu szkolnego. Od czasu rozpoczęcia działalności przedszkolnej w gminie systematycznie z roku na rok wzrastała liczba klubów do obecnej liczby 9. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, zorganizowano Kluby Przedszkolaka głównie tam, gdzie nie było innych ośrodków edukacyjnych. Obecnie do Klubów przychodzi około 90 dzieci w wieku 3-5 lat. Mimo tych działań w naszej gminie 55% dzieci w wieku przedszkolnym nie jest objętych edukacją przedszkolną.
Rozszerzenie działalności pozwoli podnieść jakość edukacji. Uczestnictwo w zajęciach będzie bezpłatne, co umożliwi udział w projekcie – edukacji przedszkolnej, szczególnie dzieciom z biedniejszych rodzin utrzymujących się ze świadczeń lub objętych pomocą społeczną.
Beneficjenci projektu
Projekt będzie realizowany przez 3  lata – od sierpnia 2009 do sierpnia 2012 –  w 9 klubach w miejscowościach:  Jastków, Snopków, Tomaszowice, Dąbrowica, Dębówka, Ożarów, Ługów i Moszenki. Wsparciem zostanie objętych 190 dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) oraz 140 rodziców tych dzieci.
Zajęcia w Klubach
Oprócz normalnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli-instruktorów, będą zorganizowane zajęcia rytmiczne realizowane przez instruktora rytmiki oraz zajęcia z języka angielskiego. Zatrudnieni specjaliści będą pomagać rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (psycholog) i w pracy nad korektą wad wymowy przedszkolaków (logopeda).
Dla rodziców zorganizowane będą warsztaty, które pomogą przygotować ich do roli asystenta nauczyciela i czynnego udziału w pracach klubu.
Celem wzbogacania doświadczeń dzieci zorganizowane będą wycieczki edukacyjne pod opieką nauczyciela i rodziców. Planujemy dla każdego Klubu zajęcia edukacyjne w Muzeum Wsi Lubelskiej, w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie, Spotkanie z Teatrem Lalki i Aktora w Lublinie, spektakl w Teatrze Muzycznym w Lublinie oraz zabawy ruchowe w Centrum Rozrywki. Dzięki pozyskanym przez Urząd Gminy funduszom będzie można przeprowadzić prace adaptacyjne w trzech lokalach: w Ożarowie, Ługowie i Tomaszowicach. Wszystkie ośrodki zostaną doposażone w niezbędne meble i pomoce dydaktyczne dla dzieci

 
Strona 2 z 2

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj785
mod_vvisit_counterWczoraj827
mod_vvisit_counterW tym tygodniu4363
mod_vvisit_counterW tym miesiącu14017
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu10391
mod_vvisit_counterRazem1455433

Osób online 33

Imieniny

Przedwczoraj: Barnaby Radomila
Wczoraj : Janiny Jana
Dzisiaj : Lucjana Antoniego
Jutro : Bazylego Elizy
Pojutrze : Wita Jolanty

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy