Home Strona główna Fundusze zewnętrzne

Montaż paneli fotowoltaicznych – dodatkowe informacje

Email Drukuj PDF

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi instalacji paneli fotowoltaicznych przedstawiamy zarys uwarunkowań, które należy spełnić chcąc przystąpić do projektu.

Więcej…
 

„Edukacja ekologiczna w Gminie Jastków w 2015 r.”

Email Drukuj PDF


Gmina Jastków informuje, że otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna w Gminie Jastków w 2015 r.”. Planowany koszt zadania zostanie zrefundowany przez WFOŚiGW w Lublinie w wysokości 50%. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny tj. wzrost świadomości ekologicznej wśród uczniów, rodziców oraz społeczności lokalnej. W szczególności uświadomienie im konieczności podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska w swoim miejscu zamieszkania. Planowany termin wykonania zadania to grudzień 2015 r.

 

Kulturalnie i sportowo dla dzieci i młodzieży z gminy Jastków

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrowica” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy będzie realizować w okresie od 01 lipca do 31 października 2015r. projekt pt. Kulturalnie i sportowo dla dzieci i młodzieży z gminy Jastków. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wartość projektu to 50 800 zł.

 

Montaż instalacji solarnych i pieców na biomasę

Email Drukuj PDF

Informujemy, że wznowiony został montaż instalacji solarnych i pieców na biomasę w ramach projektu „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW”. Generalny wykonawca robót to firma NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz ul. Michała Mięsowicza 2, 38-400 Krosno. Osobami koordynującymi prace po stronie firmy NOVUM są panowie Piotr Bolanowski tel. 601 615 529 (sprawy techniczne) oraz Lucjan Prugar tel. 669 310 503 (sprawy organizacyjne). Telefony są odbierane od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00. Uczestnicy projektu będą sukcesywnie informowani telefonicznie przez wykonawcę o terminie prowadzenia robót na posesji. Czas trwania montażu instalacji solarnej wynosi średnio 1 dzień zaś pieca 3-4 dni. Ze względu na wcześniejsze problemy z realizacją projektu, a co za tym idzie dużymi opóźnieniami prosimy mieszkańców o współpracę z wykonawcą. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
 

Piece na biomasę - nabór wniosków na listę rezerwową

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków zaprasza mieszkańców Gminy do skorzystania z możliwości wpisania się na listę rezerwową projektu „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW”.
Lista rezerwowa dotyczy instalacji w budynkach mieszkalnych piecy opalanych biomasą (zrębki, pellet, brykiet, odpady drzewne, słoma, pestki, drewno). 

Więcej…
 

Kolektory słoneczne - nabór wniosków na listę rezerwową

Email Drukuj PDF
 
Wójt Gminy Jastków zaprasza mieszkańców Gminy do skorzystania z możliwości wpisania się na listę rezerwową projektu „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW” .
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy, którzy spełniają następujące warunki.

Więcej…
 

Gmina Jastków- gmina ludzi z inicjatywą

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy od lutego do listopada 2015r. w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 realizuje projekt "Gmina Jastków- gmina ludzi z inicjatywą".

Projekt w I etapie skoncentrowany jest na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców, przeprowadzeniu konkursu oraz na wyborze inicjatyw. II etap zakłada realizację wybranych inicjatyw oddolnych.

Projekt o wartości 30 tys. zł. dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015r.

 

Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Jastkowie

Email Drukuj PDF
W dniu 19.09.2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Jastków na dofinansowanie przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Jastkowie”. Planowany koszt zadania wynosi 5000 zł, przyznana dotacja – 2000 zł, udział własny – 3000 zł. Okres realizacji: 01.10 – 30.11.2014 r. Celem realizacji zadania jest podniesienie świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa oraz budowanie spójnej wizji najbliższego otoczenia młodego człowieka, zainteresowanie jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
Projekt ekologiczny „Czysto i zielono wokół nas” skierowany jest do uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Przewiduje różnorodne formy działań ekologicznych. Zamierzone cele realizowane są poprzez jak najczęstszy kontakt dziecka z przyrodą. Ważnym elementem projektu są zajęcia terenowe, doświadczenia, spacery ekologiczne i wycieczki. W trakcie realizacji projektu uczniowie mogą zachwycać się pięknem przyrody i podejmować działania na rzecz jej ochrony.
Projekt realizowany jest przez szkołę podstawową, a także istniejące przy szkole oddziały przedszkolne.
 
 

Wzmocnienie potencjału Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jastków oraz Kapeli Ludowej

Email Drukuj PDF

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy w okresie od lipca  do października 2014r. w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizuje projekt pt. „Wzmocnienie potencjału Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jastków oraz Kapeli Ludowej poprzez zakup elementów strojów ludowych”. Projekt realizowany jest za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w zakresie małych projektów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2007-2013. Wartość projektu to 25 588,23 zł.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Email Drukuj PDF

Gmina Jastków informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 112/2014/D/OZ z dnia 18.04.2014 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

  

 
Strona 1 z 2

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj187
mod_vvisit_counterWczoraj87
mod_vvisit_counterW tym tygodniu187
mod_vvisit_counterW tym miesiącu9147
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu9219
mod_vvisit_counterRazem1440029

Osób online 2

Imieniny

Przedwczoraj: Joanny Zuzanny
Wczoraj : Boryslawa Grzegorza
Dzisiaj : Filipa Pauliny
Jutro : Augustyna Juliana
Pojutrze : Jaromira Justa

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy