Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca


Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF
Zaproszenie do składania ofert - SP Tomaszowice
 

Wybory do organów sołectw

Email Drukuj PDF
Zarządzenie Nr  10/2015
Wójta Gminy
Jastków
z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. Nr 594z późn. zm.) oraz Statutu sołectw uchwalonych uchwałą  nr IV/38/2003 Rady Gminy Jastków z dn. 28.03.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w gminie Jastków
- zarządzam, co następuje: 
§ 1.
1. Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich we wsiach stanowiących sołectwa gminy.
2. Wybory winny być przeprowadzone w terminie 2 luty - 28 luty 2015 r.
3. Ustala się terminy przeprowadzenia wyborów w poszczególnych sołectwach, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Proponuje się następujący porządek dzienny zebrania: 
1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Sprawozdanie ustępującego sołtysa oraz Rady Sołeckiej z działalności samorządu mieszkańców.
4. Zapoznanie mieszkańców z zasadami wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór organów sołectwa
1) sołtysa
2) rady sołeckiej
3) komisji rewizyjnej 
7. Sprawy różne.
§ 3
Wójt zawiadomi mieszkańców poszczególnych sołectw o zwołaniu zebrania poprzez rozplakatowanie ogłoszeń na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jastków - Teresa Kot

TERMINARZ WYBORÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH
 

Wyłożenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Email Drukuj PDF
 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF
Zaproszenie do składania ofert - SP Tomaszowice 
 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF
Zaproszenie do składania ofert - SP Płouszowice 
 

Obowiązki właścicieli posesji położonych wzdłuż chodników na terenie gminy Jastków

Email Drukuj PDF
Przypominamy, iż zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.2013.1399 j.t.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
 
Więcej…
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF
o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków

Więcej…
 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF
Zaproszenie do składania ofert na promocję projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jastków"
     

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko informatyka w wymiarze 1/2 etatu w Urzędzie Gminy Jastków.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2014/2015 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Wywóz odpadów z terenu Gminy Jastków

Więcej…
 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Email Drukuj PDF
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Zakup energii elektrycznej 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg własności Gminy Jastków w sezonie 2014/2015

Więcej…
 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Email Drukuj PDF
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastkowie zs. Panieńszczyzna ul. Legionistów 1 

Więcej…
   

Zasady udostępniania sal sportowych, obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych

Email Drukuj PDF
Informujemy, wbrew rozpowszechnianym plotkom o rzekomym zakazie wynajmu pomieszczeń szkolnych, że istnieje możliwość udostępniania sal sportowych, obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych należących do szkół prowadzonych przez Gminę Jastków. Zasady udostępniania reguluje uchwała Rady Gminy Jastków z dnia 9 grudnia 2013r. z późn. zm. (treść uchwał do pobrania)
 

Informacja Wójta Gminy Jastków

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jastków wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.
 

Informacja Wójta Gminy Jastków

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Jastków wywieszony został, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.
 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Email Drukuj PDF
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, sprzętu multimedialnego oraz tabletów z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu „KU PRZYSZŁOŚCI” 

Więcej…
 

Zawiadomienie Starosty Lubelskiego

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego

Email Drukuj PDF
Więcej…
   

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa dróg w miejscowościach Piotrowice Duże i Józefów-Pociecha, Panieńszczyzna i Natalin, Marysin

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa oświetlenia drogi powiatowej KDP 2205L w miejscowości Ługów i Ożarów

Więcej…
 

Wsparcie rodzin wielodzietnych

Email Drukuj PDF
W dniu 16 czerwca 2014r. weszła w życie uchwała Rady Minstrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które moga zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonych działań. Program jest ogólnokrajowy, zatem jest adresowany do członków rodzin wielodzietnych bez wzgledu na ich miejsce zamieszkania. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny.

Więcej…
 

Producenci owoców i warzyw

Email Drukuj PDF
Termin składania wniosków do ARR o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia upływa z dniem 15 października

Więcej…
 
Strona 6 z 17

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj784
mod_vvisit_counterWczoraj827
mod_vvisit_counterW tym tygodniu4362
mod_vvisit_counterW tym miesiącu14016
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu10391
mod_vvisit_counterRazem1455432

Osób online 32

Imieniny

Przedwczoraj: Barnaby Radomila
Wczoraj : Janiny Jana
Dzisiaj : Lucjana Antoniego
Jutro : Bazylego Elizy
Pojutrze : Wita Jolanty

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy