Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca


Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Email Drukuj PDF

Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Czytaj więcej...

 

Wyłonienie Organizatora półkolonii dla dzieci z miejscowości Marysin i Natalin

Email Drukuj PDF

Wyłonienie Organizatora półkolonii dla dzieci z miejscowości Marysin i Natalin - Gmina Jastków w ramach Funduszu Sołeckiego

Czytaj więcej...

 

Informacja dodatkowa dotycząca montażu instalacji solarnych

Email Drukuj PDF

Informacja dodatkowa dotycząca montażu instalacji solarnych w ramach projektu dla Działania 4.1 Wsparcie Instalacji OZE

Czytaj więcej...

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach.

Czytaj więcej

 

Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Email Drukuj PDF

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków.

Czytaj więcej...

 

Ogłoszenie o rokowaniach Wójta Gminy Jastków

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Jastków, położonej w Tomaszowicach-Kol., objętej wpisem do rejestru zabytków

Czytaj więcej...

 

Informacja dodatkowa dotycząca montażu instalacji solarnych, fotowoltaicznych i kotłów na biomasę

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.04.2016 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił konkurs na realizację projektów dla Działania 4.1 Wsparcie Instalacji OZE (m.in. panele solarne i fotowoltaiczne, piece na biomasę). Dla powyższego konkursu Urząd Marszałkowski opracował regulamin, który został zamieszczony na stronie www.rpo.lubelskie.pl Poniżej opisano wymogi dotyczące źródeł energii

Czytaj więcej...

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 243 w miejscowości Józefów-Pociecha oraz remont odcinków dróg w miejscowościach Snopków, Marysin i Płouszowice-Kolonia

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do składania ofert na ustalenie granicy drogi gminnej

Email Drukuj PDF

Zaproszenie do składania ofert na ustalenie granicy drogi gminnej G105989L działki nr ewid. 14-521(m. Panieńszczyzna); 4-336(m. Jastków) z działkami przyległymi nr 4-288/4, 4-288/3 (m. Jastków)

Czytaj więcej...

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Panieńszczyźnie – pałac

Czytaj więcej.

 

Azbest - uzupełniający nabór wniosków.

Email Drukuj PDF

Urząd Gminy Jastków informuje, iż w ramach projektu pn.” „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania...”

Czytaj więcej

 

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowościach Natalin - Dębówka

Email Drukuj PDF

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Natalin i Dębówka - ul. Podleśna i przebudowa włączenia drogi gminnej Nr 106024L do dawnej drogi krajowej Nr 12 w miejscowości Jastków.

Więcej informacji na naszej nowej stronie internetowej

 

Ogłoszenie o otwartym naborze na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016.2017 z dnia 2016.02.22) jako Lider ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Pełna treść ogłoszenia

 

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj PDF

Przedmiotem umowy jest wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachę powlekaną wraz z niezbędnymi dla wzmocnienia konstrukcji dachu pracami remontowymi na siedmiu budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Jastków

Szczegóły na naszej nowej stronie internetowej

 

Informacja dla osób zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wprowadził zmiany wytycznych dla konkursu Działania 4.1 Wsparcie Instalacji OZE.

Szczegóły na naszej nowej stronie internetowej.

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Przebudowa stacji uzdatniania wody Sieprawki

Szczegóły na naszej nowej stronie internetowej

 

Ważny komunikat dotyczący numeru konta bankowego

Email Drukuj PDF

W związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Gminy Jastków przypominamy, że stare konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Cycowie będzie czynne tylko do 31.03.2016r. Po tym terminie wszystkie przelewy będą zwracane wpłacającemu.

Prosimy o wpłaty na nowy rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank PeKao SA)

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Jednocześnie informujemy, że należności za odpady należy wpłacać na indywidualne konta bankowe przypisane do każdego gospodarstwa domowego.

Numery tych kont zostały dostarczone wraz z informacjami o wysokości opłat za śmieci na I półrocze 2016r.

 

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego pn.: „Podział działek nr 123/2, 82/2 Obręb 3-Dębówka gm. Jastków"

Email Drukuj PDF

Urząd Gminy Jastków informuje, że w drodze procedury zapytania ofertowego pn. "Podział działek nr 123/2, 82/2 Obręb 3-Dębówka gm. Jastków" została wybrana najkorzystniejsza oferta

Czytaj cały artykuł na naszej nowej stronie internetowej

 

Informacja o wyniku II przetargu ustnego na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol.

Email Drukuj PDF

Na dzień 25 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, ogłoszony został drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol. składającego się z dwóch nieruchomości.

Czytaj cały artykuł na naszej nowej stronie internetowej

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Wykonanie projektów odcinków sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Jastków

Czytaj więcej...

 

Zaproszenie do składania ofert - podział działek nr 123/2, 82/2 Obręb 3-Dębówka gm. Jastków

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie podziału działek 123/2 i 82/2 pod wydzielenie drogi zgodnie z propozycja w załączniku graficznym nr 1.

 

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego pn.: „Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wód podziemnych na terenie gminy Jastków”.

Email Drukuj PDF

Urząd Gminy Jastków informuje, że w 2016 r. do realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wód podziemnych na terenie gminy Jastków” w drodze procedury zapytania ofertowego została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Jan Drozd Krasienin Kol. 47, 21-025 Niemce.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Dostawa kruszywa w ilości 2000 Mg wraz wbudowaniem

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi gminnej nr 106012L w miejscowości Ożarów

Więcej…
 

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj PDF
Zakup, dostawa i montaż siedmiu nowych wiat przystankowych 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Zakup samochodu osobowego typu minivan

Więcej…
 

Umieszczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Jastków w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Email Drukuj PDF

Urząd Gminy Jastków informuje, że w 2016r. do realizacji zadania pod nazwą "Umieszczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Jastków w schronisku dla bezdomnych zwierząt" w drodze procedury zapytania ofertowego wyłoniony został Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Referatu Dochodów Podatkowych w Urzędzie Gminy Jastków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Jastków w zakładce Oferty pracy.

 

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj PDF

Dot. "Usuwania awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wód podziemnych na terenie gminy Jastków" - zamówienie realizowane jest na podstawie Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro netto lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zarządzeniem Wójta gminy Jastków.

Więcej…
 

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj PDF
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica na odcinku od km 4+719 do km 9+530 zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Więcej…
 

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 25-01-2016 r.

Email Drukuj PDF

Urząd Gminy Jastków informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 25 stycznia 2016 r. dotyczącego usuwanie awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wód podziemnych na terenie gminy Jastków.

Więcej…
 
Strona 1 z 17

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj187
mod_vvisit_counterWczoraj381
mod_vvisit_counterW tym tygodniu568
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8859
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu36787
mod_vvisit_counterRazem1486703

Osób online 6

Imieniny

Przedwczoraj: Daniela Dalidy
Wczoraj : Marii Magdaleny
Dzisiaj : Bogny Apolinarego
Jutro : Kingi Krystyny
Pojutrze : Walentyny Krzysztofa

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy