Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca Przetargi, ogłoszenia, komunikaty


Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Email Drukuj PDF
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Snopków 

Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro)

Email Drukuj PDF

Wyposażenie sali informatycznej w Szkole Podstawowej im. J.I Kraszewskiego w Snopkowie w 13 szt. jednostek centralnych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Snopków.

 

Przetarg ograniczony

Email Drukuj PDF
Pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości o pow. 0,22 ha, położonej w miejscowości Panieńszczyzna przy ul. Szkolnej Nr 1, stanowiącej działkę nr 32/2 , objętej księgą wieczystą KW Nr LU1I/00210874/0, zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia o powierzchni użytkowej 616,15 m2, stanowiącej własność Gminy Jastków.
Więcej…
 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy poszukuje instruktora tańca ludowego

Email Drukuj PDF
 1. Wymagania kwalifikacyjne:
  1. wykształcenie wyższe
  2. instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny tańca ludowego
  3. przygotowanie praktyczne z zakresu tańca ludowego i narodowego
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność pracy w zespole, sumienność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy
  2. własne dokonania artystyczne w dziedzinie tańca ludowego
  3. znajomość obsługi komputera
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. opracowanie choreografii oraz prowadzenie zajęć w Zespole Pieśni i Tańca „Dąbrowica”
  2. organizacja imprez artystycznych w oparciu o amatorskie i zawodowe zespoły taneczne
  3. współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury tanecznej
  4. uczestnictwo w komisjach konkursowych
  5. doradztwo repertuarowe, metodyczne i warsztatowe amatorskiemu ruchowi tanecznemu i zespołom folklorystycznym
 4. Wymagane dokumenty:
  1. cv
  2. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata
  4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
  5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
  1. termin: do 21.08.2015 do godz. 15.30
  2. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem „Instruktor tańca ludowego”
  3. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy, Dąbrowica 133, 21-008 Tomaszowice

Kontakt tel. 81 5020827, 509518788

 

15 sierpnia 2015 roku "Dniem Trzeźwości w Gminie Jastków"

Email Drukuj PDF
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci wodociągowych o łącznej długości około 1 365 m w miejscowościach na terenie Gminy Jastków

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie w roku szkolnym 2015/2016

Więcej…
 

Nowe rozkłady jazd autobusów w Gminie Jastków od 1 września 2015 roku

Email Drukuj PDF

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz dzięki zawarciu porozumienia między Wójtem Gminy Jastków a Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie mam przyjemność poinformować, że od 1 września br. zostają uruchomione następujące trasy linie komunikacji zbiorowej obsługującej:

Mamy nadzieję, że nowe połączenia komunikacyjne pozwolą Państwu zaoszczędzić czas, a codzienne dojazdy staną się jeszcze bardziej komfortowe. Zachęcam do zapoznania się z nowymi rozkładami jazdy i życzę przyjemnej podróży.

 

Barszcz Sosnowskiego

Email Drukuj PDF

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami związanymi z Barszczem Sosnowkiego Urząd Gminy Jastków zamieszcza przygotowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowkiego i barszczu Mantegazziego na terenie Polski.

Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski [PDF]

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Usługa dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Jastków

Więcej…
 

Obwieszczenie wójta Gminy Jastków z dnia 27 lipca 2015 r.

Email Drukuj PDF
 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF
Remont nawierzchni trawiastej boiska szkolnego do gry w piłkę nożna przy Szkole Podstawowej w Jastkowie 

Więcej…
 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Sieprawki 

Więcej…
 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF
Zakup, dostawa i montaż 10 nowych wiat przystankowych

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Budowa garaży dla OSP Moszenki

Więcej…
 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF
Wyposażenie w sprzęt ICT, audiowizualny oraz tablice interaktywne z oprogramowaniem 

Więcej…
 

OGŁOSZENIE INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków informuje, że od dnia 13 lipca 2015 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.). [ ... ]

Pełna treść ogłoszenia w pliku Word [ docx ].

 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF

Ustalenie granic pomiędzy działką 332 a działką 563/2 położonych w obrębie 14-Panieńszczyzna gm. Jastków

Więcej…
 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF
Dostawa tablic informacyjnych 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa oświetlenia drogi gminnej KDG 106015L w miejscowości Józefów-Pociecha  oraz  drogi gminnej KDG 105975L w miejscowości Tomaszowice 

Więcej…
 

NOWE TARYFY ZA WODĘ I ZA ŚCIEKI

Email Drukuj PDF

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków w dniu 22 maja 2015 r. Rada Gminy Jastków podjęła uchwałę w której zostały określone taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków od mieszkańców gminy. Według ww. uchwały nowe stawki opłat obowiązują od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

Tabela opłat w pliku PDF.

 

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ....

Email Drukuj PDF

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 roku.

Pełna treść ogłoszenia w pliku PDF

 

Informacja Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie dotycząca obowiązku rejestracji pozarolniczej działalności gospodarczej.

Email Drukuj PDF

Każdy rolnik świadczący w celach zarobkowych usługi kombajnowania lub inne usługi rolnicze na rzecz innych osób ma obowiązek zarejestrować działalność gospodarczą w Urzędzie Gminy i uiszczać z tego tytułu należne zobowiązania podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym.

Obowiązek zgłoszenia działalności gospodarczej dotyczy także wykonywania usług sezonowych.

Niedopełnienie powyższych obowiązków może skutkować sankcjami z kodeksu karnego skarbowego.

 

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego

Email Drukuj PDF

o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm.), [...]

Pełna treść obwieszczenia w pliku PDF

 

Zamówienie poniżej 30 000 Euro

Email Drukuj PDF

Opracowanie map do celów projektowych dla wykonania projektów odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy Jastków.

Więcej…
 

Uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w roku 2015r.

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem Gminy Jastków do „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionym sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

Więcej…
 

Dodatkowy nabór wniosków na realizację nowych pokryć dachowych

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem Gminy Jastków do „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionym sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

Więcej…
 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Wójt
/-/ Teresa Kot

 

Informacja na temat budowy mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2213L w m. Jastków

Email Drukuj PDF

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF
 
Strona 4 z 17

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj196
mod_vvisit_counterWczoraj87
mod_vvisit_counterW tym tygodniu196
mod_vvisit_counterW tym miesiącu9156
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu9219
mod_vvisit_counterRazem1440038

Osób online 3

Imieniny

Przedwczoraj: Joanny Zuzanny
Wczoraj : Boryslawa Grzegorza
Dzisiaj : Filipa Pauliny
Jutro : Augustyna Juliana
Pojutrze : Jaromira Justa

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy