Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca Przetargi, ogłoszenia, komunikaty


Wójt Gminy Jastków podaje do publicznej wiadomości

Email Drukuj PDF


INFORMACJĘ
O WYNIKU PRZETARGUNa dzień 22 października 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, ogłoszony został pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol. składającego się z dwóch nieruchomości:

 • nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 211/1 o pow. 6,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00197328/0 ,
 • nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 606 o pow. 0,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00245790/1 (droga wewnętrzna).

Cena wywoławcza nieruchomości podana została do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu i wynosiła 1830600,00 złotych.

rzetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do udziału w przetargu.Wójt Gminy
Teresa KotPowyższa informacja podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu na okres 7 dni tj. od dnia 30.10.2015 r. do dnia 06.11.2015 r. zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 ze zm.)

 

INFORMACJA – AKCYZA 2015

Email Drukuj PDF

Informujemy, że od dnia 27 października 2015r. (od godz. 10.00) do dnia 30 października 2015r. w kasie Urzędu Gminy Jastków będą wypłacane pieniądze dla rolników, którzy starali się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

 

OGŁOSZENIE

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków zawiadamia, że na podstawie § 20 Statutu Sołectwa w związku z Zarządzeniem Nr 119/2015 Wójta Gminy Jastków z dnia 21 października 2015 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Dębówka

zwołuje się - Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa: DĘBÓWKA

na którym dokonany zostanie wybór sołtysa wsi Dębówka.

Wybory sołtysa odbędą się w dniu 6 listopada 2015 r. (piątek) o godz. 17.00

w lokalu Karczma „ZAPIECEK” w Dębówce.
W przypadku braku quorum, wybory sołtysa w II terminie odbędą się o godz. 17.30 w tym samym lokalu.

Wójt Gminy Jastków
(-)
Teresa Kot

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2015/2016.

Więcej…
 

Informację o wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego

Email Drukuj PDF

Znak sprawy: IB.6840.1.2015.HE.7

Informację o wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego, który odbył się w dniu 30 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jastków, 21-002 Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 w sali konferencyjnej

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 11 , obręb 25 Tomaszowice, o powierzchni 1,41 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachów w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00166056/6, przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Jastków pod mieszkalnictwo rolnicze i usługi rzemiosła o symbolu MR/R.

Pełna treść ogłoszenia. [DOC]

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Email Drukuj PDF

Nr sprawy: IB.7151.5.2014.HE.14

I . Przetarg został przeprowadzony w dniu 15 września 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków (sala konferencyjna) w formie przetargu pisemnego ofertowego. Przetarg został zamknięty 23 września 2015 r.

II. Przedmiotem przetargu pisemnego ofertowego była  dzierżawa nieruchomości o pow. 0,22 ha, położonej w miejscowości Panieńszczyzna przy ul. Szkolnej Nr 1, stanowiącej działkę nr 32/2 , objętej księgą wieczystą KW Nr LU1I/00210874/0, zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia, stanowiącej własność Gminy Jastków.

Pełna treść ogłoszniea [DOC]

 

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj PDF

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro.

Treść zaproszenia

 

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego

Email Drukuj PDF
 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF
Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego

Więcej…
 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Email Drukuj PDF
 

JESIENNA AKCJA SPRZĄTANIA

Email Drukuj PDF

Urząd Gminy Jastków informuje, iż w dniach 1 -3 października 2015r. tj. czwartek – piątek - sobota na terenie naszej gminy odbędzie się

JESIENNA AKCJA SPRZĄTANIA

Akcją zostaną objęte wszystkie miejscowości. Do udziału w akcji zapraszamy wszystkich chętnych, którym nie jest obojętny stan estetyczny naszego otoczenia. Prace porządkowe będą polegały na zbieraniu rozrzuconych śmieci. Uporządkowane zostaną tereny przeznaczone do użytku publicznego tj. place, skwery, pobocza dróg , obrzeża lasów, itp.

Prosimy również mieszkańców gminy o uporządkowanie terenu wokół i na cmentarzu. W akcji będą uczestniczyć również uczniowie szkół z terenu gminy. Ustalaniem terminów oraz koordynacją prac w poszczególnych miejscowościach będą zajmowali się sołtysi. Wszyscy uczestnicy otrzymają niezbędne rękawice oraz worki, które zostaną dostarczone do sołtysów.

 

OGŁOSZENIE

Email Drukuj PDF

W ZWIĄZKU Z PRACAMI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ URZĄD GMINY W JASTKOWIE ZAWIADAMIA, ŻE W DNIU 22.09.2015(wtorek) W GODZ. 8-15 W MIEJSCOWOŚCI Panieńszczyzna ul. Lubelska, Przechodnia, Al. W-ska od „Organistówki” do radaru WYSTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Budowa parkingu w miejscowości Panieńszczyzna oraz zatoki autobusowej w miejscowości Barak.

Więcej…
 

Roztrzygnięcie zapytania pfertowego na dostawę jednostek centralnych

Email Drukuj PDF

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego wyposażenia sali informatycznej w Szkole Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego w Snopkowie w 13 szt. jednostek centralnych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Snopków.

Pełna treść ogłoszenia.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu Autosan będącego składnikiem majątku trwałego Gminy Jastków.

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN model: H9-21.41S, rok prod. 2000, przebieg 265461 km, poj. silnika 6540 dm3. Przetarg odbędzie się dniu 28.09.2015r o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków. Cena wywoławcza 10 000,00zł brutto. Szczegółowe informacje na temat przetargu dostępne są pod numerem telefonu (081) 502 29 05.

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż autobusu.

Załącznik nr 2 - oświadczenie.

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Budowa oświetlenia drogi gminnej 105994L w miejscowości Smugi

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa oświetlenia parkingu i chodnika przy Ośrodku Zdrowia w Panieńszczyźnie 

Więcej…
 

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj PDF

Szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro.

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Email Drukuj PDF

Urząd Gminy Jastków informuje, że postępowanie na Wyposażenie sali informatycznej w Szkole Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego w 13 jednostek centralnych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Snopków z dnia 11.08.2015r. zostaje unieważnione.

Treść unieważnienia [pdf].

 

Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 8 września 2015 r. (godz. 13:00)

Email Drukuj PDF
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie na rok szkolny 2015/2016.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podejmowania działań wspierających współpracę z Gminą Niemce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2272L Lublin – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – dr. woj. 837” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2228L, 2231L, 2227L, 2229L, poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Konopnica i Jastków” ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Niemce zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103358L w miejscowości Stoczek i Stoczek Kolonia oraz drogi gminnej nr 10603L Stoczek Kolonia – Majdan Krasieniński” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Panu Pawłowi Pikuli – Staroście Lubelskiemu.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie sesji.
 

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj PDF

szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (PODZIAŁ DZIAŁKI 334/11 NA POW. DROGI NR EWID. 314 W M. PŁOUSZOWICE KOLONIA)

Zaproszenie [pdf].

 

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj PDF

szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro

„Odławianie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, zbieranie, transport, unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich lub ich części z terenu Gminy Jastków”

Zaproszenie [docx].

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Modernizacja drogi dojazdowej Nr ewid. 567 w miejscowości Tomaszowice Kolonia

Więcej…
 

Uwaga Rolnicy!

Email Drukuj PDF

Komunikat dotyczący szacowania strat w gospodarstwach dotkniętych suszą

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubelskiego, Wójt Gminy Jastków powołał Komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą.

Prosi się, zatem o składanie do Urzędu Gminy Jastków oświadczeń dotyczących strat poniesionych w wyniku suszy na odpowiednim formularzu do pobrania na stronie internetowej lub w pokoju nr 5b tut. urzędu.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 4 września 2015 r.

Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Gminy Jastków jest Pani Anna Uhruska tel. 81/502-29-09. Komisja dokonuje szacowania strat w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach. Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

Załączniki:

 1. Oświadczenie rolnika uprawy 2015 – ogólny
 2. Oświadczenie o stratach w sadach i na plantacjach wieloletnich
 3. Oświadczenie zwierzęta 2015 - link

 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Email Drukuj PDF

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej


Pełna treść obwieszczenia

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Email Drukuj PDF

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT
w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający – Gmina Jastków, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

 

Komunikat Dyrektora ARR OT Lublin

Email Drukuj PDF

 

Wójt Gminy Jastków ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Email Drukuj PDF

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość, oznaczona jako działka nr 11 o pow. 1,4100 ha, położona w miejscowości Tomaszowice, stanowiąca własność Gminy Jastków, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00166056/6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków działka znajduje się w terenach przeznaczonych pod mieszkalnictwo rolnicze i usługi rzemiosła o symbolu MR/R. Aktualnie gmina przystąpiła do zmiany miejscowego planu dla tej działki na tereny usług komercyjnych i mieszkalnictwa niskiego o symbolu UC/MN. Nieruchomość ma atrakcyjną lokalizacje przy drodze asfaltowej w odległości ok. 800 m od głównej trasy Lublin-Nałęczów. Działka ma płaski teren z lekkim spadkiem, ma kształt zbliżony do rombu. Posiada możliwość podłączenia w istniejące na tym terenie sieci: elektryczną, wodociągową, telefoniczną. [...]

pełna treść ogłoszenia

 

Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Jastków z dnia 10 sierpnia 2015 r .

Email Drukuj PDF

w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się obwodowe komisje ds. referendum w Gminie Jastków w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. w składzie zgodnym z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zał. do Zarządzenia Nr 87/2015 z 10.08.2015 - składy komisji

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU WÓJT GMINY JASTKÓW

Email Drukuj PDF

ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Jastków, położonej w Tomaszowicach-Kol., objętej wpisem do rejestru zabytków. [...]

 
Więcej artykułów…
Strona 3 z 17

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj181
mod_vvisit_counterWczoraj381
mod_vvisit_counterW tym tygodniu562
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8853
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu36787
mod_vvisit_counterRazem1486697

Osób online 2

Imieniny

Przedwczoraj: Daniela Dalidy
Wczoraj : Marii Magdaleny
Dzisiaj : Bogny Apolinarego
Jutro : Kingi Krystyny
Pojutrze : Walentyny Krzysztofa

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy