Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca Przetargi, ogłoszenia, komunikaty


Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2205L w miejscowościach Ługów i Ożarów.

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż drzew

Email Drukuj PDF

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, 20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4, woj. Lubelskie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 30 szt. suchych lub uszkodzonych drzew [...]

 

Zwrot Podatku Akcyzowego w 2016r.

Email Drukuj PDF

W terminie od 1-29 lutego 2016 r. należy złożyć wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,

Przyjmowanie wniosków w pokoju 5B (parter) tel. 81 5022907

 

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj PDF

Opracowanie projektów oświetlenia drogowego

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Zakup samochodu osobowego typu minivan

Więcej…
 

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jastków

Email Drukuj PDF

Obwieszczenie Wójta Gminy Jastków w sprawie zaproszenia do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jastków w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Więcej…
 

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jastków w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Email Drukuj PDF

Informuje, że w dniu 8 lutego 2016r. rozpoczynają się KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY JASTKÓW W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI.

Więcej…
 

Zapytanie ofertowe

Email Drukuj PDF

Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wód podziemnych na terenie gminy Jastków.

Uwaga! Informujemy, że z uwagi na duże zainteresowanie zapytaniem ofertowym pn.: Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wód podziemnych na terenie gminy Jastków termin składania ofert został wydłużony do dnia 3 lutego 2016 r. do godz. 12.

Więcej…
 

Zapytanie ofertowe

Email Drukuj PDF

Przewóz osadu ściekowego, opróżnianie zbiornika bezodpływowego przy budynku Lecznicy Weterynaryjnej oraz czyszczenie przepompowni na terenie Gm. Jastków.

Więcej…
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Email Drukuj PDF

Umieszczenie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Jastków w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Treść zaproszenia, formularz ofertowy, wzór umowy w pliku do pobrania.

 

Zaproszenie na spotkanie dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych zainstalowaniem paneli fotowoltaicznych w ramach funduszy unijnych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 04.02.2016r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jastkowie. Na spotkaniu zostaną przedstawione zasady działania instalacji, możliwości montażu oraz kwestie dotyczące uczestnictwa w projekcie.
Serdecznie zapraszamy.
 

Dofinansowanie nowych pokryć dachowych budynków mieszkalnych

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków informuje, że w dniach od 18 do 29 stycznia 2016r. będzie prowadzony kolejny nabór wniosków na realizację zadania pn. „Dofinansowanie nowych pokryć dachowych budynków mieszkalnych”.

Więcej…
 

Odławianie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom

Email Drukuj PDF

Urząd Gminy Jastków informuje, że do realizacji w 2016r. zadania pod nazwą „Odławianie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich lub ich części z terenu Gminy Jastków” w drodze procedury zapytania ofertowego wyłoniony został GABINET WETERYNARYJNY Ciecierzyn 80A, 21-025 Niemce reprezentowany przez Zbigniewa Góreckiego lekarza weterynarii zam. Lublin ul. Żarnowiecka 3/134.

 

Dofinansowanie zimowego wypoczynku dzieci

Email Drukuj PDF

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastkowie informuje o możliwości ubiegania się przez szkoły, stowarzyszenia oraz fundacje o dofinansowania do zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym oraz doznających przemocy domowej z terenu Gminy.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Zagospodarowanie odpadów z urzędu oraz oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Jastków

Więcej…
 

Zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków

Email Drukuj PDF

UWAGA!!!

Od 1 stycznia 2016r. nastąpi zmiana banku obsługującego
Urząd Gminy Jastków.

wpłaty należy uiszczać na konto wskazane poniżej

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

(Bank PeKao SA)

Numer konta:

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

/ informacja dotycząca wyboru banku /

 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Email Drukuj PDF
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Konsultacje Społeczne

Email Drukuj PDF
1) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej [docx]
 

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj PDF

„Odławianie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich lub ich części z terenu Gminy Jastków”.

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny  na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Jastków, położonej w Tomaszowicach-Kol., objętej wpisem do rejestru zabytków.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Zakup samochodu typu bus

Więcej…
 

Informacja dla właścicieli

Email Drukuj PDF

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków

Więcej…
 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF

Obsługa bankowa budżetu Gminy Jastków oraz jednostek organizacyjnych

Więcej…
 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Lokalnego Gminnej Biblioteki Publicznej Jastków na lata 2015-2020

Email Drukuj PDF

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie zaprasza mieszkańców Gminy Jastków do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących Strategii Rozwoju GBP w Jastkowie na lata 2015-2020. Projekt przedstawia kierunki rozwoju biblioteki zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej i misją biblioteki.

Przedstawiony  Państwu projekt Strategii – jest panem, który biblioteka będzie realizować aby stać się nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury szanującym przeszłość i kreującym przyszłość.

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju GBP w Jastkowie na lata 2015-2020 – zebranie uwag, propozycji i opinii społeczności lokalnej na temat projektu.

Termin konsultacji:

Od listopada 2015 do 17 grudnia 2015 r.

Forma konsultacji:

Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów.

Formularz dostępny jest również w siedzibie GBP w Jastkowie Piotrawin 2a 21-002 Jastków i na stronie internetowej: www.biblioteka-jastkow.pl. Formularz proszę przesłać: w wersji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag do projektu Strategii zostanie opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Jastków i GBP w Jastkowie.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Jastków.

Załączniki:

Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej

Ankieta skierowana do czytelników

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Jastków na lata 2015-2020

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków zaprasza mieszkańców Gminy Jastków do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Jastków na lata 2015-2020. Projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Jastków na lata 2015-2020 przedstawia kierunki rozwoju Gminy Jastków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sytuacją gospodarczą.

Projekt Strategii nie ogranicza się tylko do zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, ale proponuje kierunki, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej, wszystkich instytucji i środowisk działających na terenie Gminy.

Przedstawiony  Państwu projekt Strategii nie jest typowym planem, który w sposób szczegółowy określa zadania, jakie mają być wykonane w określonym terminie, lecz jedynie wskazuje możliwości i kierunki działań sprzyjających zrównoważonemu oraz długotrwałemu rozwojowi. Strategia ma na celu przede wszystkim pozyskanie środków z budżetu UE w nowej perspektywie finansowania 2014-2020, a także umożliwienie inwestorom prywatnym i organizacjom pozarządowym ubieganie się o dofinansowanie na swoją działalność lub rozwój.

Przygotowany projekt Strategii uwzględnia możliwości współfinansowania zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych ze środków zewnętrznych zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Jastków na lata 2015-2020 – zebranie uwag, propozycji i opinii społeczności lokalnej na temat projektu.

Termin konsultacji:

Od 24 listopada 2015 do 14 grudnia 2015 r.

Forma konsultacji:

Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów.

Formularz dostępny jest również w Sekretariacie Urzędu Gminy Jastków ul. Chmielowa 3, Panieńszczyzna 21-002 Jastków i na stronie internetowej: www.jastkow.pl.

Formularz proszę przesłać: w wersji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag do projektu aktualizacji Strategii zostanie opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Jastków www.jastkow.pl.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Jastków

Załączniki:

  • projekt Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Jastków na lata 2015-2020
  • formularz zgłaszania uwag

Pliki do pobrania:

Ankieta konsultacyjna
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Jastków na lata 2015-2020


 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jastków

Email Drukuj PDF

Jastków, dn. 23.11.2015r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jastków

o przystąpieniu do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jastków na lata 2016-2020

Stosownie do Art.17.1 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777)

zawiadamiam,

że z dniem 23 października 2015r. zaczęła obowiązywać Uchwała Rady Gminy Jastków Nr XIII/74/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jastków na lata 2016 – 2020.”

Teresa Kot
(-)
Wójt Gminy Jastków

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Zakup samochodu typu bus

Więcej…
 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF

Obsługa bankowa budżetu Gminy Jastków

Więcej…
 

Informacja dotycząca zgromadzeń

Email Drukuj PDF

Zgodnie z art.9 ust.5 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U z 2015r.,poz.1485) uprzejmie informuję, że zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia kieruje się na adres e-mail tutejszego urzędu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na numer fax-u (0-81) 50-14-144

Wójt Gminy Jastków
Teresa Kot

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Zakup energii elektrycznej

Więcej…
 
Strona 2 z 17

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj197
mod_vvisit_counterWczoraj87
mod_vvisit_counterW tym tygodniu197
mod_vvisit_counterW tym miesiącu9157
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu9219
mod_vvisit_counterRazem1440039

Osób online 3

Imieniny

Przedwczoraj: Joanny Zuzanny
Wczoraj : Boryslawa Grzegorza
Dzisiaj : Filipa Pauliny
Jutro : Augustyna Juliana
Pojutrze : Jaromira Justa

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy