Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca Przetargi, ogłoszenia, komunikaty


Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje,  że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, w dniu 14 stycznia 2013 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków, przeznaczonych do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Tomaszowicach, w skład którego wchodzą pałac oraz park o powierzchni 6,1800 ha.  Wykaz zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Informacje o nieruchomości można uzyskać pod tel. (81) 502-29-01 w godz. 8.00-15.00

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Kompleksowa obsługa prawna Gminy Jastków w 2013 roku

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Wywóz odpadów z terenu Gminy Jastków 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Wywóz odpadów z terenu Gminy Jastków 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Usługa dostawy ciepłych posiłków jednodaniowych do szkół podstawowych z terenu Gminy Jastków

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg własności Gminy Jastków w sezonie 2012/2013

Więcej…
 

Informacja o wyniku przetargu

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków
 
Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi wewnętrznej Dąbrowica - Płouszowice-Kolonia

Więcej…
 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Email Drukuj PDF
o wydaniu decyzji nr 11/12, znak: IF.I.7820.8.2012.DS z dnia 30.10.2012 r. 

Zgodnie z art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz. 1194), zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 11/12, znak: IF.I.7820.8.2012.DS, z dnia 30 października 2012 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła „Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 809 klasy Z.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Opracowanie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” Gminy Jastków

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Zakup energii elektrycznej

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej uzupełniającej w Marysinie

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa dróg w miejscowościach Ługów i Sieprawice oraz przebudowa włączenia drogi wewnętrznej (ul. Karmelowa) do drogi wojewódzkiej nr 809 w miejscowości Marysin

Więcej…
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje,  że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, w dniu 08.10.2012 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Jastków, przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w m. Ługów oznaczona nr 823/1 o pow. 0,1700 ha. Wykaz zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Informacje o nieruchomości można uzyskać pod tel. (81) 502-29-01 w godz. 8.00-15.00

 

Przetarg ustny

Email Drukuj PDF
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
WÓJT GMINY JASTKÓW
ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jastków

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 109/3 o pow. 0,2119 ha, położonej w m. Miłocin, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108527/5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach urządzeń produkcji i obsługi rolnictwa oraz usług komercyjnych o symbolu RPU i UC. Działka zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej KDW 830. 
Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 22 czerwca 2012 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2210L na odcinku Panieńszczyzna - Płouszowice i drogi krajowej nr 12 na odcinku Panieńszczyzna – Jastków wraz z usunięciem kolizji

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Dostawa kruszywa w ilości 1000Mg wraz z wbudowaniem na drogach pod zarządem Gminy Jastków 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Opracowanie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” Gminy Jastków

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa oświetlenia odcinków dróg w miejscowościach Barak-Dąbrowica i Panieńszczyzna-Jastków

Więcej…
 

Uchylenie ogłoszenia o konkursie

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi krajowej nr 12/17 w zakresie ciągu pieszo jezdnego w miejscowości Panieńszczyzna

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przewóz uczniów "do i ze" szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jastków w roku szkolnym 2012/2013

Więcej…
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanych nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.

Więcej…
 

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płouszowicach

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Płouszowicach.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w § 1 ust. 2 pkt 4 lit „a” do „o” rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późniejszymi zmianami).

Więcej…
 

_

Email Drukuj PDF

 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 830 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Kolonia Tomaszowice

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. T.Kościuszki w Jastkowie w roku szkolnym 2012/2013

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Remont drogi dojazdowej (ul. Żeglarska) w miejscowości Dąbrowica

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Tomaszowice Kolonia

Więcej…
 

Informacja o wyniku przetargu

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków.
W dniu 22 czerwca 2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, odbył się I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości :

-  położonej w m. Miłocin. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 109/3 o pow. 0,2119 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lublinie księga wieczysta nr LU1I/00108527/5, cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 142.000,00 złotych netto.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do udziału w przetargu.

-  położonej w m. Moszna-Kol. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 117/2 o pow. 0,1000 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lublinie księga wieczysta nr LU1I/00241959/6, cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 43.570,00 złotych netto.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do udziału w przetargu.

Powyższa informacja podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu w okresie od 29.06.2012 r. do 06.07.2012 r. zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 830 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Kolonia Tomaszowice

Więcej…
 
Strona 10 z 17

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj98
mod_vvisit_counterWczoraj151
mod_vvisit_counterW tym tygodniu249
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8037
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu9219
mod_vvisit_counterRazem1438919

Osób online 4

Imieniny

Przedwczoraj: Piotra Iwa
Wczoraj : Aleksandra Bazylego
Dzisiaj : Jana Wiktora
Jutro : Heleny Wieslawy
Pojutrze : Emilii Iwony

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy