Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca Przetargi, ogłoszenia, komunikaty


Stwierdzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w sprawie przydatności wody do spożycia na wodociągach zbiorowego zaopatrzenia Jastków oraz Snopków

Email Drukuj PDF

 

Informacja o zbiórce objazdowej

Email Drukuj PDF

We wrześniu br. zostanie przeprowadzona zbiórka objazdowa dla nieruchomości zamieszkałych, w ramach której bezpłatnie będą odbierane niżej wymienione odpady:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe, stolarka budowlana, np. krzesła, szafy, meble ogrodowe (również plastikowe), itp.
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny)
  • odpady niebezpieczne: chemikalia (opakowania po farbach, lakierach, zużytych olejach spożywczych i technicznych, tuszach do drukarek); zużyte opony o średnicy do 1,30 m; zużyte baterie i akumulatory; niepotłuczone świetlówki i żarówki.

Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 800 w widocznym miejscu.

Więcej…
 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego RŚ-I.721.15.5.2015.EGA

Email Drukuj PDF
 

Azbest - Oświadczenie

Email Drukuj PDF

Gmina Jastków informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 140/2015/D/OZ z dnia 14.05.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin-Nałęczów-Bochotnica 

Więcej…
 

Zamówienie poniżej 30 tyś. euro

Email Drukuj PDF

Świadczenie usługi związanej z koszeniem zieleńca pasa drogowego dawnej drogi krajowej Nr 12

Więcej…
 

Mobilne Punkty Informacyjne

Email Drukuj PDF
 

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego z dnia 20.05.2015r.

Email Drukuj PDF

 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dn. 13.04.2015 r.

Email Drukuj PDF
 

Zarządzenie Nr 58/2015

Email Drukuj PDF

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w roku 2015 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. [...]

 

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj PDF

Kompleksowa organizacja półkolonii dla dzieci z miejscowości Marysin i Natalin - Gmina Jastków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Szczegółowe informacje w pliku PDF

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Email Drukuj PDF

ES.3055.1.2015.GS.1

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert cenowych na Kompleksowe zorganizowanie półkolonii dla dzieci z miejscowości Marysin i Natalin – Gmina Jastków w ramach Funduszu Sołeckiego.

UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Urząd Gminy Jastków informuje, że postępowanie na Kompleksowe zorganizowanie półkolonii dla dzieci z miejscowości Marysin i Natalin – Gmina Jastków w ramach Funduszu Sołeckiego z dnia 12.05.2015 r. zostaje unieważnione.

Uzasadnienie:

Ww. postępowanie zostało unieważnione, ze względu na fakt że cena złożonych ofert przewyższyła środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF
Remont dachu budynku remizy OSP w Tomaszowicach 

Więcej…
 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF

Opracowanie map do celów projektowych dla wykonania oświetleń drogowych.

Więcej…
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, w dniu 8 maja 2015 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków, przeznaczonych do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży są : nieruchomość stanowiąca zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Tomaszowicach, w skład którego wchodzą pałac oraz park o powierzchni 6,1800 ha oraz nieruchomość oznaczona nr 11 o pow.1,41 ha, położona w m. Tomaszowice. Wykaz zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków (pokój nr 6), tel. (81) 502-04-28 w godz. 8.00-15.00.

 

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego AB.6740.450.2015.MK6

Email Drukuj PDF

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: Budowa drogi powiatowej nr 2228L od drogi 830 - Józefin - Motycz - do drogi 747 od km 0+003,2 do km 0+728,0 na działkach położonych w miejscowościach Kolonia Płouszowice, Kolonia Tomaszowice gm. Jastków oraz miejscowości Motycz Józefin gm. Konopnica, proszę o wywieszenie przesłanego obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego [...]

Treść obwieszczenia w pliku PDF.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu

Email Drukuj PDF

Informacja Wójta Gminy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, upowszechniania kultury fizycznej, turystyki, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2015 roku.

Szczegóły w pliku.

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Przebudowa (poszerzenie) drogi gminnej Nr 105999L (ul. Gwieździsta)

Więcej…
 

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków zaprasza do składania ofert na zrealizowanie kolonii letnich dla dzieci z miejscowości Marysin i Natalin w ramach Fundusz Sołeckiego.

Pełna treść zaproszenia PDF

 

Zawiadomienia PGE Dystrybucja

Email Drukuj PDF

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków 

Więcej…
 

Zwrotu podatku akcyzowego w 2015

Email Drukuj PDF

Informujemy, że od dnia 28.04.2015r. do dnia 30.04.2015r. kasa Urzędu Gminy Jastków rozpocznie wypłatę zwrotu podatku akcyzowego. Środki będą wypłacane w godzinach pracy kasy.

 

Zaproszenie do składania ofert SP Ożarów

Email Drukuj PDF

Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe w Szkole Podstawowej w Ożarowie.

 

Komunikat w sprawie dopłat do materiału siewnego

Email Drukuj PDF

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarnej lub kwalifikowany [...]

pełna treść komunikatu w pliku PDF

 

Zamówienie poniżej 30 tys. euro

Email Drukuj PDF

Budowa odcinka sieci wodociągowej PVC 110 o długości 537mb w miejscowości Moszna Kol.

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Dostawa kruszywa w ilości 1500 Mg wraz z wbudowaniem na drogach pod zarządem Gminy Jastków.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Przebudowa drogi gminnej Nr 105998L i drogi wewnętrznej Nr ewidencyjny 157/3, 155/7 w Marysinie oraz drogi gminnej Nr 105979L w Panieńszczyźnie.

Więcej…
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

Email Drukuj PDF
OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATOWEGO
 

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dn. 26.02.2015 r.

Email Drukuj PDF
Treść obwieszczenia w pliku [ PDF ].
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dn 26.02.2015
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Karmelowa) w miejscowości Marysin.

Więcej…
 

Informacja

Email Drukuj PDF

W każdy czwartek od godziny 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Chmielowa w Jastkowie adwokat udziela bezpłatnych porad prawnych.

Porady udzielane są w następującym zakresie:

PRAWO CYWILNE: sprawy o zapłatę należności, o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, odszkodowanie za błędy w sztuce medycznej, o ochronę własności, o zasiedzenie, z zakresu prawa spadkowego, w tym za długi spadkowe, podział majątku i inne.

PRAWO KARNE: sprawy o znęcanie się nad rodziną, niepłacenie alimentów i inne, uprawnienia pokrzywdzonego i oskarżonego w procesie karnym.

PRAWO RODZINNE: rozwód, separacja, alimenty na dziecko, alimenty na małżonka, alimenty na rodzica od dorosłych dzieci, kontakty z dzieckiem, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

PRAWO PRACY: ustalenie istnienia stosunku pracy co oznacza, że pomimo braku umowy o pracę stosunek pracy został nawiązany co łączy się z różnego rodzaju świadczeniami, dochodzenie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, mobbing i inne.

PRAWO POMOCY SPOŁECZNEJ, PRAWO GOSPODARCZE I INNE

 
Strona 5 z 17

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj114
mod_vvisit_counterWczoraj151
mod_vvisit_counterW tym tygodniu265
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8053
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu9219
mod_vvisit_counterRazem1438935

Osób online 2

Imieniny

Przedwczoraj: Piotra Iwa
Wczoraj : Aleksandra Bazylego
Dzisiaj : Jana Wiktora
Jutro : Heleny Wieslawy
Pojutrze : Emilii Iwony

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy