Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) z w związku z uchwałą Rady Gminy Jastków Nr XXVII/194/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Moszna, oznaczonej w ewidencji grun-tów jako działka nr 263/1 o pow. 0,5198 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00038534/5.

      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków nieruchomość leży częściowo  w terenach mieszkalnictwa rolniczego o symbolu MR, częściowo w terenach upraw polowych o symbolu RP oraz terenach łąk  i pastwisk o symbolu RZ.
Nieruchomość stanowi teren niezagospodarowany, porośnięty wieloletnim chwastem, drzewami i krzewami. Działka ma kształt nieregularny - wydłużonego prostokąta i stanowi teren z lekkim spad-kiem.  Zlokalizowana jest przy gminnej drodze o nawierzchni asfaltowej. Na nieruchomości znajduje się rozwalający się budynek gospodarczy.
 Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
Cena wywoławcza nieruchomości  – 25 420,00 zł
Wysokość wadium – 2542,00 zł
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % od części budowlanej działki, która stanowi 38 % całości.
     Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.), upłynął w dniu 30 grudnia 2013 r.
     Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia  2014r. o godz. 10°° w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie  ul. Chmielowa 3.
    Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej co stanowi kwotę wymienioną powyżej, które należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 17 kwietnia 2014r. włącznie - przelewem na konto Nr 54 8191 1042 2008 8001 3266 0001 w Banku Spółdzielczym w Cycowie Oddział w Jastkowie z tytułem wpłaty: wadium na zakup działki nr 263/1.  Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na ww. rachunek Urzędu Gminy Jastków.
     O wysokości postąpienia zdecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. W przypadku gdy osobę, która wpłaciła wadium reprezentuje inna osoba warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Po-zostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia. 
     Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) oraz dokumentami dotyczącymi nierucho-mości.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna przed zawarciem aktu notarialnego.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty za-mknięcia przetargów. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia podanego w za-wiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.
     Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej.  Okazanie granic nie-ruchomości może nastąpić na wniosek i koszt kupującego.
Wójt Gminy może  odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.
     Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków przetargu oraz wymaganych doku-mentów można uzyskać w pok. Nr 5a Urzędu Gminy Jastków lub pod nr tel.  81 502 29 01.
Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z Referatem ds. Inwesty-cji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędy Gminy Jastków pod nr tel. 81 502 29 01.  
      Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Gminy Jastków www.jastkow.pl 

 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj102
mod_vvisit_counterWczoraj220
mod_vvisit_counterW tym tygodniu102
mod_vvisit_counterW tym miesiącu1152
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu4096
mod_vvisit_counterRazem1289239

Osób online 1

Imieniny

Przedwczoraj: Slawy Jakuba
Wczoraj : Klaudii Kajetana
Dzisiaj : Cypriana Dominika
Jutro : Romana Ryszarda
Pojutrze : Bogdana Borysa

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy