Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca Przetarg nieograniczony na najem lokali

Przetarg nieograniczony na najem lokali

Email Drukuj PDF
Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego nieograniczonego przetargu na najem lokali użytkowych położonych w Gminie Jastków.


Działając na podstawie art. 37 ust. 4 oraz 40 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Jastków, ogłasza, co następuje:
I. Wójt Gminy Jastków ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem:
1) Części nieruchomości oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 823/2 o pow. 300 m2 wraz z wybudowanym na niej lokalem użytkowym o ogólnej powierzchni 60 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Ługów w Gminie Jastków. 
2) Księga Wieczysta Nr: LU1I/00106225/4
3) W planie zagospodarowania przestrzennego opisana wyżej nieruchomość przeznaczona jest pod usługi.
4) Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi: 700,00 zł (słownie: siedemset zł 00/100).
5) Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych najmu lokalu w szczególności z tytułu: energii elektrycznej, wody, – w wysokości według zużycia, śmieci, podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki itp.,
6) Termin płatności czynszu – do 10-tego dnia każdego miesiąca za ten miesiąc, 
7) Okres najmu: od 01.10.2013 r. do 30.09.2023 r.
8) Zasada aktualizacji czynszu – czynsz waloryzowany corocznie wg wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ubiegły rok począwszy od 2014 r.
9) Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń, ani zobowiązań,
10) Termin i miejsce składania pisemnych ofert: do dnia 9 września 2013 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Jastków, Sekretariat – pokój nr 18.
11) Termin i miejsce części jawnej przetarg: 13 września 2013 r. o godz. 10.00 Urząd Gminy Jastków, sala konferencyjna.
12) Ze stanem technicznym lokalu można się zapoznać po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu.
13) Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści zł 00/100) w terminie najpóźniej do dnia 9 września 2013 r. Dowód wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty.
14) Wadium może być wniesione w pieniądzu:
- gotówką w kasie Urzędu Gminy Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków,
- przelewem na rachunek bankowy o nr: 54819110422008800132660001 Bank Spółdzielczy w Cycowie O/Jastków
Wpłatę należy oznaczyć informacją: „Wadium na przetarg na najem lokalu w Ługowie” 
Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w wyznaczonym w zawiadomieniu przez Organizatora miejscu i terminie, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
15) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu w Ługowie”. Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5) do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
16) Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

II. Wójt Gminy Jastków ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem:
1) Nieruchomość oznaczona w ewidencji geodezyjnej nr 169 o powierzchni 400 m2 wraz z wybudowanym na niej lokalem użytkowym o ogólnej powierzchni 70 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Ożarów w Gminie Jastków.
2) Księga Wieczysta nr KW nr LU1I/00097083/9,
3) W planie zagospodarowania przestrzennego opisana wyżej nieruchomość przeznaczona jest pod mieszkalnictwo rolnicze – MR z dopuszczeniem lokalizacji obiektów usługowych,
4) Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi: 700,00 zł (słownie: siedemset zł 00/100).
5) Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacyjnych najmu lokalu w szczególności z tytułu: energii elektrycznej, wody, – w wysokości według zużycia, śmieci, podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki itp.,
6) Termin płatności czynszu – do 10-tego dnia każdego miesiąca za ten miesiąc, 
7) Okres najmu: od 01.10.2013 r. do 30.09.2023 r.
8) Zasada aktualizacji czynszu – czynsz waloryzowany corocznie wg wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ubiegły rok począwszy od 2014 r.
9) Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń, ani zobowiązań,
10) Termin i miejsce składania pisemnych ofert: do dnia 12 września 2013 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Jastków, Sekretariat – pokój nr 18.
11) Termin i miejsce części jawnej przetarg: 17 września 2013 r. o godz. 10.00 Urząd Gminy Jastków, sala konferencyjna.
12) Ze stanem technicznym lokalu można się zapoznać po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu.
13) Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści zł 00/100) w terminie najpóźniej do dnia 12 września 2013 r. Dowód wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty.
14) Wadium może być wniesione w pieniądzu:
- gotówką w kasie Urzędu Gminy Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków,
- przelewem na rachunek bankowy o nr: 54819110422008800132660001 Bank Spółdzielczy w Cycowie O/Jastków
Wpłatę należy oznaczyć informacją: „Wadium na przetarg na najem lokalu w Ożarowie”. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w wyznaczonym w zawiadomieniu przez Organizatora miejscu i terminie, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
15) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu w Ożarowie”. Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5) do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
16) Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert. 
 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj23
mod_vvisit_counterWczoraj135
mod_vvisit_counterW tym tygodniu158
mod_vvisit_counterW tym miesiącu1208
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu4096
mod_vvisit_counterRazem1289295

Osób online 1

Imieniny

Przedwczoraj: Klaudii Kajetana
Wczoraj : Cypriana Dominika
Dzisiaj : Romana Ryszarda
Jutro : Bogdana Borysa
Pojutrze : Klary Lidii

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy