Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF
Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najmem lokali użytkowych


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
I. W oparciu o porozumienie administracyjne z dnia 16 kwietnia 2013 r., działając w imieniu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie – trwałego zarządcy nieruchomości, Wójt Gminy Jastków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jastków, położonego w budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej w Jastkowie, tj.:
1) Lokal użytkowy o ogólnej powierzchni 187,30 m2 składający się z: 
Część Przedszkola: Sala mała – 11,25 m2, Sala duża – 40,52m2, Sala duża II – 41,25m2, Szatnia – 20,30m2, Korytarz nowy – 4,70m2, Ganek wejście – 6,10m2, Kuchnia – 34,23m2, Razem: 158,35m2, 
Część wspólna: Korytarz wejściowy – 21,27m2, Korytarz mały – 11,48m2, Łazienka – 15,17m2, Magazynek przy wejściu – 5,1m2 (udział lokalu w części wspólnej ze Szkołą Podstawową – 28,95 m2) oraz 
część działki nr 41/9 o pow. 530 m2, gdzie całkowita jej pow. wynosi 2,10 ha, wydzielona ogrodzeniem z przęseł przy przedszkolu jako plac zabaw. 
Nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Jastkowie, położona jest w m. Panieńszczyzna przy Al. Warszawskiej 43. Lokal użytkowy  znajduje się w budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej w Jastkowie.
2) Księga Wieczysta Nr:  LU1I/00210874/0,
3) Cena czynszu najmu ustalona zostanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy cenie wywoławczej 1500 zł plus podatek VAT wg obowiązującej stawki, do opłat z tytułu najmu lokalu dochodzą koszty eksploatacji takie jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.,
4) Termin płatności czynszu – do 10-tego dnia każdego miesiąca za ten miesiąc, 
5) Lokal znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi publiczne, przeznaczenie lokalu - przedszkole, 
6) zasada aktualizacji czynszu – czynsz waloryzowany corocznie wg wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ubiegły rok, począwszy od 2014 r.
7) Okres najmu: od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r. 
8) Cena wywoławcza: 1500,00 zł netto (słownie: tysiąc pięćset złotych netto).
9) Postąpienie nie może być niższe niż 50,00 zł.
10) Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, roszczeniami osób trzecich.
11) Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 
12) Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w sali konferencyjnej – sala nr 20. 
13) Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) w terminie najpóźniej do dnia 6 czerwca 2013 r. 
14) Wadium może być wniesione w pieniądzu:
- gotówką w kasie Urzędu Gminy Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków,
- przelewem na rachunek bankowy o nr: 74819110422008800113830001 Bank Spółdzielczy w Cycowie O/Jastków
Wpłatę należy oznaczyć informacją: „Wadium na przetarg 10 czerwca 2013 r. na najem przedszkola”.
15) Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczt czynszu najmu ustalonego w przetargu.
16) Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w wyznaczonym w zawiadomieniu przez Organizatora miejscu i terminie, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
17) Dodatkowe informacje dotyczące lokalu będącego przedmiotem przetargu, w tym projekt istotnych postanowień umowy, można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków tel. 815020143. 

II. Wójt Gminy Jastków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Jastków, położonego w miejscowości Panieńszczyzna, tj.:
1) Lokal użytkowy, znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia, położony na działce nr 32/2, w miejscowości Panieńszczyzna, ul. Szkolna 1, 21-002 Jastków,
2) Księga Wieczysta nr KW nr LU1/00210874/0,
3) Powierzchnia użytkowa lokalu 77 m2,
4) Lokal użytkowy znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Jastkowie składający się z pomieszczenia o pow. 26,00 m2, magazynu i pomieszczenia socjalnego 21,70m2 oraz piwnicy 29,30 m2,
5) Przeznaczenie lokalu: świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia lub usług rekreacyjno-sportowych,
6) Czynsz najmu za lokal ustalony zostanie w wyniku postępowania przetargowego, przy cenie wywoławczej 500,00 zł + VAT wg obowiązujących stawek, do opłat z tytułu najmu lokalu dochodzą koszty eksploatacji takie jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.,
7) Czynsz waloryzowany będzie corocznie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS i publikowany w Monitorze Polskim, począwszy od 2014 r.,
8) Czynsz płatny będzie  do 10-go każdego miesiąca za ten miesiąc.
9) Okres najmu: od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2023 r.
10) Cena wywoławcza: 500,00 zł netto (słownie: tysiąc pięćset złotych netto).
11) Postąpienie nie może być niższe niż 50,00 zł.
12) Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, roszczeniami osób trzecich.
13) Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. 
14) Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w sali konferencyjnej – sala nr 20. 
15) Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) w terminie najpóźniej do dnia 10 czerwca 2013 r. 
16) Wadium może być wniesione w pieniądzu:
- gotówką w kasie Urzędu Gminy Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków,
- przelewem na rachunek bankowy o nr: 74819110422008800113830001 Bank Spółdzielczy w Cycowie O/Jastków
Wpłatę należy oznaczyć informacją: „Wadium na przetarg 14 czerwca 2013 r. na najem lokalu użytkowego”.
17) Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczt czynszu najmu ustalonego w przetargu.
18) Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu w wyznaczonym w zawiadomieniu przez Organizatora miejscu i terminie, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
19) Dodatkowe informacje dotyczące lokalu będącego przedmiotem przetargu, w tym projekt istotnych postanowień umowy, można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków tel. 815020143. 
 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj22
mod_vvisit_counterWczoraj135
mod_vvisit_counterW tym tygodniu157
mod_vvisit_counterW tym miesiącu1207
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu4096
mod_vvisit_counterRazem1289294

Osób online 0

Imieniny

Przedwczoraj: Klaudii Kajetana
Wczoraj : Cypriana Dominika
Dzisiaj : Romana Ryszarda
Jutro : Bogdana Borysa
Pojutrze : Klary Lidii

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy