Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny  na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Jastków, położonej w Tomaszowicach-Kol., objętej wpisem do rejestru zabytków.

      Przedmiotem przetargu jest zespół pałacowo-parkowy w Tomaszowicach-Kol. składający się z dwóch nieruchomości:
- nieruchomość zabudowana, położona w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczona  w ewidencji gruntów  jako działka nr  211/1 o pow. 6,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00197328/0 ,
- nieruchomość położona w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 606 o pow. 0,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00245790/1 (droga wewnętrzna).
Działka nr 211/1 zabudowana jest budynkiem pałacowym z cegły o pow. całkowitej 1 087,28 m2 wzniesionym w roku 1863 oraz dobudowanym w 1970 r. skrzydłem o powierzchni użytkowej 275,00 m2. Pozostałą cześć nieruchomości stanowią : park, staw i wewnętrzna droga gruntowa. Park tworzy kilkaset drzew i liczne skupiska krzewów. W drzewostanie dominują nasadzenia wykonane po 1945 r. Podstawowymi gatunkami drzew są: jesion wyniosły, grab pospolity, klon pospolity, lipa drobnolistna oraz robinia akacjowa.   
      Nieruchomości wpisane są do rejestru zabytków pod numerem A/723 zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak KL.IV-7/9/77 z dnia 8 lipca 1977 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków oraz znak WKZ-KD/IV/52/1757/96 z dnia 3 lipca 1996 r. .
      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków część nieruchomości znajduje się w terenach przeznaczonych pod usługi publiczne: usługi oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, administracji, sakralne o symbolu UP, pozostała część znajduje się w terenach przeznaczonych pod wody otwarte o symbolu W.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/360/2010 Rady Gminy Jastków z dnia 30 września 2010r. przystąpiono do sporządzania zmian   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków. Zmiana będzie obejmować działkę 211/1. Przewiduje ona poszerzenie przeznaczenia terenu pod usługi komercyjne UC: obiekty banków, instytucji, ubezpieczeniowych, handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, nieuciążliwych zakładów produkcyjnych i rzemiosła, turystyki i łączności – z zachowaniem dotychczasowej funkcji UP.
Aktualnie budynek pałacu  jest nieużytkowany a na terenie parku urządzone jest boisko spor-towe.
Wydanie nieruchomości nastąpi  niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości.
 z następującymi dodatkowymi ustaleniami:
a. teren boiska sportowego zostanie wydany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 wrze-śnia 2014 r. 
Uwaga:
    W akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie zawarty warunek  wykona-nia remontu obiektów kubaturowych i rewitalizacji parku w zakresie i terminie uzgodnionym z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania  winny uwzględniać nadrzędność wartości kulturo-wych, a inwestor jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dot. ochrony zabytków, w tym uzyskania pozwoleń konserwatorskich na przedmiotowe działania. 

Cena wywoławcza nieruchomości  – 2 060 000,00 zł 
Wysokość wadium – 206 000,00 zł
 Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podsta-wie art. 43, ust. 1, pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.  Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami     ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm. ), w związku z treścią uchwały Nr XXVII/290/2010 Rady Gminy Jastków z dnia 28 stycznia 2010 r. ustaloną w przetargu cenę  nieruchomości obniża się o 1 % .
    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu zbywanej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-darce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.), upłynął w dniu 25 lutego 2013 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 czerwca 2013r. o godz. 10°° w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie  ul. Chmielowa 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wpłacenie wadium w wysokości podanej powyżej, które winno być wniesione w pieniądzu PLN w terminie do dnia 3 czerwca 2013 roku.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Jastków nr 54 8191 1042 2008 8001 3266 0001 w Banku Spółdzielczym w Cycowie Oddział w Jastkowie z tytułem wpłaty: wadium na zespół pała-cowo-parkowy w Tomaszowicach-Kol. Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków na ww. rachunek bankowy,
2. stawienie się osobiście na przetargu lub ustanowienie pełnomocnika,
3. przedłożenie Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:
- okazanie dowodu wpłaty (oryginał),
- w przypadku gdy osobę, która wpłaciła wadium reprezentuje inna osoba warunkiem dopuszczenia jej do przetargu będzie okazanie się notarialnym pełnomocnictwem do przedmiotowej czynności prawnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka.
- dowód tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu, nr NIP,
- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem numeru konta, na które zostanie zwrócone wadium w przy-padku niewygrania przetargu,
- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz o obowiązkach wynikających ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-kami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
- w przypadku nabycia nieruchomości na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna posiadać wypis z ewidencji działalności gospodarczej (nie późniejszych aniżeli 1 miesiąc) zaś osoba prawna wypis z krajowego rejestru sądowego (nie późniejszych aniżeli 1 miesiąc) oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
- osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego powinna mieć zgodę właściwego ministra na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazanie przepisu, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zgody.
     Potencjalny nabywca zobowiązany jest w terminie do dnia 3 czerwca 2013r.  do godz. 15°°   złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jastków pokój nr 18  uzgodniony z Lubelskim Woje-wódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie program użytkowy dla przedmiotowej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
     Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) oraz dokumentami dotyczącymi nieruchomości.
Zakończenie przetargu:
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później nie później niż trzy dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Or-ganizator przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę sprzedawanej nie-ruchomości osiągniętą  w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium oraz kwotę udzielonej bonifikaty, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. 
W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny do dnia podanego w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.
Koszty opłat notarialnych, wypisów z aktu i opłaty sądowe ponosi kupujący.
Dodatkowe informacje:
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
    Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, podając przyczynę odwołania przetargu.
    Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków przetargu oraz wymaganych doku-mentów można uzyskać w pok. Nr 5a Urzędu Gminy Jastków lub pod nr tel.  81 502 29 01.
    Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z Referatem ds. Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędy Gminy Jastków pod nr tel. 81 502 29 01. 
 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj23
mod_vvisit_counterWczoraj135
mod_vvisit_counterW tym tygodniu158
mod_vvisit_counterW tym miesiącu1208
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu4096
mod_vvisit_counterRazem1289295

Osób online 1

Imieniny

Przedwczoraj: Klaudii Kajetana
Wczoraj : Cypriana Dominika
Dzisiaj : Romana Ryszarda
Jutro : Bogdana Borysa
Pojutrze : Klary Lidii

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy