Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Email Drukuj PDF
o wydaniu decyzji nr 11/12, znak: IF.I.7820.8.2012.DS z dnia 30.10.2012 r. 

Zgodnie z art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz. 1194), zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 11/12, znak: IF.I.7820.8.2012.DS, z dnia 30 października 2012 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła „Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 809 klasy Z.

Inwestycja realizowana jest na działkach:
Obręb: 8 – Jakubowice Konińskie, gmina Niemce:
258/3, 259/3, 259/6, 260/10, 260/12.
Obręb: 7 – Marysin, gmina Jastków:
14/7 .

Obręb: 24 – Snopków, gmina Jastków:
31/1, 66/5, 438/1, 456/107, 456/109, 456/111, 481/5, 482/19, 482/17, 482/21, 482/15, 483/5, 484/23, 484/27, 484/5, 484/29, 484/9, 484/39, 484/35, 484/25, 484/37, 484/31, 484/33, 485/77, 485/75, 485/63, 485/65, 485/67, 485/69, 485/73, 485/71, 486/12, 486/14, 486/16, 486/18, 486/10, 487/33, 487/35, 487/49, 487/37, 487/43, 487/45, 487/47, 487/39, 487/41, 504/4, 504/6, 504/8, 505/5, 505/7, 505/9, 506/3, 506/5, 507/1, 508/1, 521/1, 522/1, 523/1, 524/3, 524/5, 525/1, 526/8, 526/14, 526/12, 526/10, 527/1, 528/9, 528/7, 529/3, 529/5, 530/10, 530/12, 530/8, 531/1, 532/1, 536/1, 537/3, 538/1, 539/1, 540/7, 540/3, 540/5, 541/9, 541/7, 541/5, 542/1, 542/6, 542/4, 545/3, 553/10, 553/12, 553/7, 557/1, 730/1, 731/1, 732/1, 733/1.


oraz na działkach:

1. pod przebudowę dróg innych kategorii:
Obręb: 24 – Snopków, gmina Jastków: 483/6, 540/6, 542/5, 542/7.

2. pod przebudowę infrastruktury technicznej:
a) sieć elektryczna:
Obręb: 24 – Snopków, gmina Jastków: 436, 438/2, 482/20, 482/18, 482/10, 482/11, 482/12, 482/22, 482/16, 483/6, 484/28, 484/30, 485/76, 485/74, 487/38, 530/11, 542/7, 542/5, 545/4.

b) sieć teletechniczna:
Obręb: 24 – Snopków, gmina Jastków: 484/28, 484/30, 484/38, 485/78, 485/70, 487/34, 487/36, 487/38, 508/2, 526/15, 526/13, 526/11, 531/2, 532/2. 

c) sieć wodociągowa:
Obręb: 24 – Snopków, gmina Jastków: 482/16, 484/28, 484/30, 484/40, 484/38, 484/34, 485/78, 485/76, 485/74, 486/13, 486/15, 486/17, 487/34, 487/36, 487/38, 487/46, 505/6, 505/10, 506/6, 507/2, 508/2, 522/2, 526/11, 527/2, 530/9, 545/4. 

d) sieć kanalizacji sanitarnej:
Obręb: 24 – Snopków, gmina Jastków: 482/5.e) sieć gazowa:
Obręb: 24 – Snopków, gmina Jastków: 482/18, 482/16, 484/34, 485/78, 485/76, 485/70, 485/72, 486/15, 486/17, 486/11, 487/34, 487/44, 508/2, 524/6, 527/2, 530/11, 545/4. 

f) budowa i przebudowa zjazdów:
Obręb: 8 – Jakubowice Konińskie, gmina Niemce: 259/4.
Obręb: 24 – Snopków, gmina Jastków: 456/5, 456/108, 456/110, 482/5, 482/20, 482/18, 482/16, 484/30, 484/40, 484/38, 484/34, 485/76, 485/66, 485/68, 485/70, 485/74, 485/72, 486/13, 486/15, 486/17, 486/19, 486/11, 487/34, 487/36, 487/38, 487/44, 487/46, 487/42, 504/5, 505/6, 505/10, 506/6, 508/2, 526/15, 526/13, 526/11, 528/10, 528/8, 530/11, 530/13, 530/9, 532/2, 537/4, 538/2, 540/8, 553/11, 553/9.

Zakres inwestycji obejmuje:
budowę drogi klasy Z,
umocnienie poboczy,
budowę 2 skrzyżowań typu rondo oraz rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną, 
budowę zatok autobusowych,
budowę chodników w obrębie skrzyżowania i zatok, 
budowę chodników przy dojściu do zatok autobusowych (w tym azyle na przejściach dla pieszych),
budowę, rozbudowę lub przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi,
budowę nowego, powierzchniowego systemu odwodnienia korpusu drogi (rowy drogowe) wraz z budową ścieków pochodnikowych i ścieków trójkątnych itp., 
budowę przepustów drogowych,
budowę oświetlenia, 
przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu (sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa, oświetlenia ulicznego, teletechniczna, kanalizacja sanitarna), która wystąpi w kolizji z projektowanymi odcinkami drogi wraz z regulacją wysokościową studni rewizyjnych sieci infrastruktury technicznej w dostosowaniu do rzędnych projektowanej nawierzchni drogi i ewentualnych ciągów pieszych,
wycinkę wszystkich drzew kolidujących z projektowanymi robotami  oraz nasadzenie drzew i krzewów,
wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe),
budowę urządzeń ochrony środowiska, tj.: przepustów drogowych umożliwiających m.in. swobodną migrację płazów i małych zwierząt, urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzanych z pasa drogowego.


Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Decyzja zobowiązuje do:
- niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,
- faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.
Informuję, że:
zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), dotychczasowi właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objęci decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którzy wydadzą nieruchomość lub wydadzą nieruchomość i opróżnią lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego;
zgodnie z art. 18 ust. 1f ustawy j.w. gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się o kwotę 10.000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości;
w przypadku gdy decyzja zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, właściwy zarządca drogi jest obowiązany, w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu zamiennego;

Z treścią decyzji oraz ze zgromadzoną dokumentacją, zgodnie art. 11f  ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, można zapoznać się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Spokojnej 4, II piętro, pokój nr 210, telefon  81 74 – 24 – 425, w godzinach pracy Urzędu.

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu  postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Wojewody Lubelskiego
(-)
Piotr Matyś
Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury

 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj53
mod_vvisit_counterWczoraj115
mod_vvisit_counterW tym tygodniu53
mod_vvisit_counterW tym miesiącu2357
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu4096
mod_vvisit_counterRazem1290444

Osób online 0

Imieniny

Przedwczoraj: Diany Hipolita
Wczoraj : Alfreda Euzebiusza
Dzisiaj : Marii Napoleona
Jutro : Stefana Rocha
Pojutrze : Anity Elizy

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy