Przetarg ustny

Email Drukuj PDF
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
WÓJT GMINY JASTKÓW
ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Jastków

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 109/3 o pow. 0,2119 ha, położonej w m. Miłocin, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108527/5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach urządzeń produkcji i obsługi rolnictwa oraz usług komercyjnych o symbolu RPU i UC. Działka zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej KDW 830. 
Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 22 czerwca 2012 r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu nie przystąpienia żadnego oferenta do przetargu.

Cena wywoławcza w II przetargu – 71.000,00 zł (netto) 
Wysokość wadium – 7.100,00 zł
Do ustalonej w przetargu ceny netto zgodnie z treścią art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku i usług zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień sprzedaży nieruchomości. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży wraz z podatkiem VAT.
      Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
       Przetarg odbędzie się w dniu  8 listopada 2012 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie ul. Chmielowa 3.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
      Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć w terminie do dnia 5 listopada 2012 r. w pokoju nr 5a Urzędu Gminy Jastków  odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej w przetargu dany podmiot. 
      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w terminie do dnia  5 listopada 2012 r.
- okazanie dokumentu tożsamości (osoby pozostające w związku małżeńskim nie posiadające rozdzielności majątkowej winny stawić się osobiście lub posiadać potwierdzone notarialnie oświadczenie woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości do majątku wspólnego). 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Urzędu Gminy Jastków nr 54 8191 1042 2008 8001 3266 0001- Bank Spółdzielczy w Cycowie Odział Jastków ze wskazaniem numeru działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć (za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na wskazane konto). Dopuszcza się również wniesienie wadium w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
     Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
     Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej, opłaty sądowe i koszty geodezyjnego wyznaczenia działki w terenie ponosi nabywca.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
    Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków przetargu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w pok. nr 5a Urzędu Gminy Jastków lub pod nr tel.  (81) 502 29 01.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 09.03.2012 r.  
    Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Gminy Jastków     www.jastkow.pl 
  
Jastków dnia 26.09.2012 r.

 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj101
mod_vvisit_counterWczoraj220
mod_vvisit_counterW tym tygodniu101
mod_vvisit_counterW tym miesiącu1151
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu4096
mod_vvisit_counterRazem1289238

Osób online 0

Imieniny

Przedwczoraj: Slawy Jakuba
Wczoraj : Klaudii Kajetana
Dzisiaj : Cypriana Dominika
Jutro : Romana Ryszarda
Pojutrze : Bogdana Borysa

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy