Powszechny spis rolny 2010

Email Drukuj PDF

Powszechny spis rolny zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach 1 września – 31 października 2010r. wcześniej – w dniach od 9 do 23 sierpnia rachmistrze przeprowadzą obchód przedspisowy – w czasie którego zweryfikują listę gospodarstw rolnych. W spisie informacje będą zbierane według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 24:00, a niektóre pytania będą dotyczyć okresu 12 miesięcy poprzedzających spis tzn. od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.
Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
W badaniu pełnym zostaną zebrane dane z gospodarstw rolnych prowadzących działalność
rolniczą o powierzchni uŜytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, a takŜe z gospodarstw
rolnych o powierzchni uŜytków rolnych poniŜej 1 ha prowadzących uprawę roślin lub chów
zwierząt gospodarskich powyŜej określonych progów.
Gospodarstwa o powierzchni uŜytków rolnych mniejszej niŜ 1 ha, nieprzekraczające określonych
progów, a takŜe takie, w których nie prowadzi się działalności rolniczej, będą objęte badaniem
reprezentacyjnym.
Dodatkowo w wybranych gospodarstwach zostanie przeprowadzone badanie metod produkcji
rolnej.
Od poprzedniego spisu minęło 8 lat. PSR 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Niezwykle istotne jest, Ŝe będzie on przeprowadzony
w zbliŜonym terminie i zakresie tematycznym we wszystkich państwach członkowskich UE.
Porównywalne dane ze spisów mają dla Komisji Europejskiej podstawowe znaczenie z uwagi na
wykorzystanie ich dla potrzeb planowania i realizacji wspólnej polityki rolnej.
Powszechny Spis Rolny w połączeniu z informacjami zebranymi w Narodowym Spisie
Powszechnym Ludności i Mieszkań, który odbędzie się w 2011 r., da odpowiedź na wiele pytań
dotyczących m.in. zatrudnienia w rolnictwie, starzenia się ludności wiejskiej i problemu
następców, czy wpływu rolnictwa na środowisko.
Pozwoli on na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu Polski do UE oraz na
porównanie pozyskanych informacji z danymi o gospodarstwach rolnych z innych państw
naleŜących do Unii Europejskiej.
Celem Powszechnego Spisu Rolnego 2010 jest:
- zgromadzenie aktualnych informacji o polskim rolnictwie, tj. zapewnienie bazy informacyjnej
o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, niezbędnej dla
realizacji krajowej, regionalnej, lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
- analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie od ostatniego spisu w 2002 r., w tym przemian po
przystąpieniu Polski do UE,
- dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez
Komisję Europejską,
- wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niŜ
EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i in.),
- aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i leśnych do róŜnych badań z
zakresu rolnictwa, które będą prowadzone w kolejnych latach.
W spisie zostaną zebrane następujące informacje:
- ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego – uwzględniająca cechy adresowe siedziby
uŜytkownika i siedziby gospodarstwa rolnego (m.in. informacje o uŜytkowniku gospodarstwa,
opisanie struktury własnościowej uŜytków rolnych, działalności rolniczej i innej niŜ rolnicza
prowadzonej w gospodarstwie rolnym),
- uŜytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów – informacje o ogólnej powierzchni
gruntów gospodarstwa, w podziale na kategorie uŜytkowania oraz o powierzchni zasiewów
poszczególnych upraw rolnych,
- zwierzęta gospodarskie – liczebność i struktura pogłowia zwierząt gospodarskich
poszczególnych gatunków,
- ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia – dane o liczbie ciągników własnych i wspólnych,
w podziale na klasy mocy silnika oraz o liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolniczych,
- zuŜycie nawozów – dane w czystym składniku o ilości stosowanego nawoŜenia mineralnego,
wapniowego oraz nawoŜenia organicznego pochodzenia zwierzęcego,
- pracujący w gospodarstwie rolnym – informacje o wielkości i strukturze zasobów pracy w
rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie osoby wykonujące pracę w gospodarstwie rolnym w
ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie),
- struktura dochodów gospodarstwa rolnego z uŜytkownikiem gospodarstwa rolnego.
Pytania dotyczą wyłącznie procentowego udziału w łącznych dochodach gospodarstwa
domowego dochodów z tytułu: prowadzenia działalności rolniczej (w tym płatności do
gruntów ornych i programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich), pozarolniczej
działalności gospodarczej, pracy najemnej, emerytur i rent oraz innych źródeł
niezarobkowych,
- metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko) – m.in. informacje o
metodach uprawy gleby, zabezpieczania gleby przed wypłukiwaniem składników
pokarmowych, zabiegach przeciwerozyjnych, systemach utrzymania zwierząt gospodarskich.
Podstawą prawną do przeprowadzenia spisu jest ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym
spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. Nr 126, poz. 1040).
Osoby przekazujące dane o gospodarstwach rolnych są obowiązane do udzielania ścisłych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w zakresie określonym w ustawie (art. 9 ust. 5
ww. ustawy). Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa
udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57
ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).
W spisie Polska, tak jak większość krajów europejskich, zastosuje model mieszany polegający
na połączeniu danych z rejestrów administracyjnych z danymi pozyskanymi bezpośrednio od
uŜytkowników gospodarstw rolnych.
Przed spisem Główny Urząd Statystyczny pozyskał dane o gospodarstwach rolnych i ich
uŜytkownikach z systemów informacyjnych administracji publicznej oraz innych źródeł
pozastatystycznych.
Dzięki temu na formularzach spisowych niektóre dane będą wypełnione juŜ przed spisem. W
trakcie spisu informacje te zostaną potwierdzone lub zmienione oraz uzupełnione.
Dane w spisie będą gromadzone trzema metodami:
1) za pośrednictwem internetu – od 1 września do 17 października uŜytkownik gospodarstwa
rolnego moŜe samodzielnie wypełnić formularz spisowy przez Internet;
Respondenci, którzy wyraŜą chęć dokonania samospisu przez Internet, będą mogli skorzystać
z udostępnionego on-line formularza elektronicznego dla danego gospodarstwa rolnego.
Formularz naleŜy sprawdzić (część pytań będzie wypełniona) i uzupełnić brakujące
informacje. Formularz będzie moŜna wypełniać etapami i po zapisaniu wypełnionej części
powracać do formularza w ciągu 14 dni od pierwszego zalogowania się.
Respondenci będą mogli równieŜ dokonać samospisu na tzw. „czystym” formularzu
elektronicznym (off-line), który nie będzie zawierał Ŝadnych danych. Po wypełnieniu będzie
moŜna przesłać go przez Internet (bezpiecznym protokołem) lub przekazać na nośniku CD do
określonego gminnego lub wojewódzkiego biura spisowego.
2) drogą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo, przeprowadzanego przez
ankietera statystycznego – od 8 września do 31 października;
Ankieterami statystycznymi będą pracownicy urzędu statystycznego. Spis będą prowadzić za
pomocą specjalnej aplikacji call center. Respondent będzie miał moŜliwość sprawdzenia, czy
dzwoniąca do niego osoba jest ankieterem statystycznym.
Warunkiem skierowania gospodarstwa do spisu tą metodą jest dostępny dla statystyki numer
telefonu.
3) drogą wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego – od
8 września do 31 października.
Respondent będzie mógł umówić się z rachmistrzem na dogodny dla siebie termin.
Udzielenie odpowiedzi na pytania w ramach samospisu przez Internet oraz drogą wywiadu
telefonicznego jest dobrowolne. Osoby, które nie skorzystają z moŜliwości samospisu przez
Internet lub telefon, mają obowiązek udzielenia informacji rachmistrzowi (art. 9 ust. 4
ustawy).
W Powszechnym Spisie Rolnym 2010 nie będą
wykorzystywane formularze papierowe.
Dane będą zbierane wyłącznie w formie
elektronicznej.
Rachmistrze będą korzystać z urządzeń typu hand
held (terminali mobilnych), na których będą
wypełniać formularz elektroniczny.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji
przekazywanych przez respondenta, dane
wprowadzone do formularza elektronicznego na
terminalu mobilnym będą szyfrowane. Po
wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu go przez
rachmistrza wszystkie dane dotyczące gospodarstwa
rolnego zostaną niezwłocznie przesłane do zbiorczej
bazy danych spisowych Głównego Urzędu
Statystycznego i usunięte z urządzenia rachmistrza.
Dla bezpieczeństwa rachmistrza jego pozycja będzie
na bieŜąco monitorowana przez pracowników urzędu
statystycznego.
W trakcie prowadzenia obchodu przedspisowego i spisu rachmistrz spisowy posługuje się
umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem (legitymacją rachmistrza)
zawierającym:
- zdjęcie,
- imię i nazwisko rachmistrza,
- pieczęć urzędu statystycznego,
- pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.
Legitymacja waŜna jest tylko z dowodem osobistym.
Wszystkie zbierane i gromadzone w spisie dane indywidualne i dane osobowe są poufne i
podlegają szczególnej ochronie, ponadto objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach
określonych w artykule 10 ustawy o statystyce publicznej. Uzyskane dane mogą być
wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji
operatu do badań prowadzonych przez słuŜby statystyki publicznej. Udostępnianie lub
wykorzystywanie uzyskanych w spisie danych dla innych niŜ podane celów jest zabronione pod
rygorem odpowiedzialności karnej.
Osoby wykonujące prace związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem
wyników spisu rolnego są obowiązane do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej
i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie
tajemnicy statystycznej oraz po złoŜeniu pisemnego przyrzeczenia następującej treści:
„Przyrzekam, Ŝe będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością,
zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe
zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
Naruszenie tajemnicy statystycznej pociąga za sobą skutki prawne przewidziane w art. 54 i 55
ustawy o statystyce publicznej.
Zmieniony ( Piątek, 10 Wrzesień 2010 14:05 )  

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj15
mod_vvisit_counterWczoraj201
mod_vvisit_counterW tym tygodniu597
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8888
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu36787
mod_vvisit_counterRazem1486732

Osób online 5

Imieniny

Przedwczoraj: Marii Magdaleny
Wczoraj : Bogny Apolinarego
Dzisiaj : Kingi Krystyny
Jutro : Walentyny Krzysztofa
Pojutrze : Anny Miroslawy

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy