Oświata

Email Drukuj PDF

EDUKACJA SZKOLNA

W gminie funkcjonuje pięć szkół podstawowych: w Jastkowie, Snopkowie, Ożarowie, Tomaszowicach i Płouszowicach oraz jedno gimnazjum w Jastkowie. Uczy się w nich 1115 dzieci i młodzieży. Ilość i rozmieszczenie placówek uzasadnione jest odległością jaką musi pokonać uczeń oraz lokalną infrastrukturą. Decyzją Wójta Gminy Zbigniewa Samonia od 2007 roku ilość uczniów w klasach gimnazjalnych została ograniczona do 24 osób. Nastąpił także podział dzieci na grupy na lekcjach języka obcego. Działania te znacząco wpłynęły na komfort i jakość pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli.

W szkołach, oprócz codziennych lekcji, odbywają się liczne zajęcia dodatkowe. Sąto koła przedmiotowe, teatralne, taneczne, wokalne, instrumentalne, sportowe, szachowe, ekologiczne i inne. Każda z placówek uczestniczy w projketach unijnych, dzięki którym możliwe staje się wprowadzenie specjalnej oferty edukacyjnej. W ramach programów "Szkoła marzeń", "Szkoła dla Ciebie", "Społeczność w szkole - szkoła w społeczności", "Socrates - comenius" i innych, realizowanych w ostatnich  latach, możliwe było wprowadzenie wielu szczególnych form edukacji, takich jak zajęcia teatralne z profesjonalnym aktorem w roli intruktora, zielone szkoły, wyjazdy na basen, wycieczki, półkolonie itp. Programy współfinansowane ze środków unijnych umożliwiają dzieciom i młodzieży uczestnictwo w zajęciach wspierających rozwój umiejętności społecznych, ułatwiają zaplanowanie dalszej drogi edukacji, wyrównują szanse edukacyjne. W roku 2008 szkoły sięgnęły po nowe środki, tym razem przeznaczone na rozwój umiejętności kluczowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jedna z nich - szkoła w Tomaszowicach - rozpoczęła nowy, 3 letni projekt w październiku, inne są w trakcie starania się o dofinasowanie.
Środki zewnętrzne dla dzieci i młodziezy pozyskał także Urząd Gminy. W wyniku konkursu "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego" organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie w latach 2007 i 2008 na zorganizowanie zajęć na pływalni dla dzieci i młodzieży ze szkół mieszczących się na terenie naszej gminy.

W roku szkolnym 2010/2011 została oddana do użytku długo oczekiwana nowa szkoła w miejscowości Tomaszowice-Kolonia.

Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie
www.gim.internetdsl.pl

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie
www.sp.jastkow.pl 

Szkoła Podstawowa w Ożarowie
http://www.ozarowszkola.republika.pl/

Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w Snopkowie
http://www.spsnopkow.jastkow.pl/

Szkoła Podstawowa im. B.Prusa w Płouszowicach
http://www.spplouszowice.edupage.org/

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach 
http://www.sptomaszowice.pl/ 

 

Dobrze funkcjonuje system dowozu uczniów - autobus szkolny przejeżdża dziennie 420km, wożąc do i ze szkoły blisko 500 dzieci i młodzieży.  

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Jastków należy do gmin, które szczególnie dbają o rozwój edukacyjny najmłodszych mieszkańców. Obecnie w gminie funkcjonuje 9 klubów przedszkolaka, finansowanych przez samorząd. Wszystkie wyposażone są w potrzebny sprzęt i zabawki. Zajęcia w klubach odbywają się 12 godzin tygodniowo i są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli., Zainteresowane objęciem wszystkich małych dzieci edukacją przedszkolną władze gminy podejmują wszelkie działania pozwalające na stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju małych przedszkoli. W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dzieci w ramach gminnego projektu „ Plac zabaw dla każdego dziecka w gminie” stworzona została sieć placów zabaw Jak można się było spodziewać place te cieszą się ogromnym powodzeniem. 
            
 "Kluby Przedszkolaka – szansa na dobry start „
Na działalność klubów przedszkolaka w roku obecnym Gmina Jastków otrzymała dofinansowanie w kwocie 931 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach konkursu zorganizowanego przez Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
 
Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, który od 2000 roku prowadzi na zlecenie Gminy ośrodki przedszkolne. Głównym celem projektu jest podniesienie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci 3-5 letnich w Gminie Jastków oraz zapewnienie dzieciom dobrego startu szkolnego. Od czasu rozpoczęcia działalności przedszkolnej w gminie systematycznie z roku na rok wzrastała liczba klubów do obecnej liczby 9. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, zorganizowano Kluby Przedszkolaka głównie tam, gdzie nie było innych ośrodków edukacyjnych. Obecnie do Klubów przychodzi około 90 dzieci w wieku 3-5 lat. Mimo tych działań w naszej gminie 55% dzieci w wieku przedszkolnym nie jest objętych edukacją przedszkolną.
Rozszerzenie działalności pozwoli podnieść jakość edukacji. Uczestnictwo w zajęciach będzie bezpłatne, co umożliwi udział w projekcie – edukacji przedszkolnej, szczególnie dzieciom z biedniejszych rodzin utrzymujących się ze świadczeń lub objętych pomocą społeczną.
Beneficjenci projektu
Projekt będzie realizowany przez 3  lata – od sierpnia 2009 do sierpnia 2012 –  w 9 klubach w miejscowościach:  Jastków, Snopków, Tomaszowice, Dąbrowica, Dębówka, Ożarów, Ługów i Moszenki. Wsparciem zostanie objętych 190 dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) oraz 140 rodziców tych dzieci.
Zajęcia w Klubach
Oprócz normalnych zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli-instruktorów, będą zorganizowane zajęcia rytmiczne realizowane przez instruktora rytmiki oraz zajęcia z języka angielskiego. Zatrudnieni specjaliści będą pomagać rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (psycholog) i w pracy nad korektą wad wymowy przedszkolaków (logopeda).
Dla rodziców zorganizowane będą warsztaty, które pomogą przygotować ich do roli asystenta nauczyciela i czynnego udziału w pracach klubu.
Celem wzbogacania doświadczeń dzieci zorganizowane będą wycieczki edukacyjne pod opieką nauczyciela i rodziców. Planujemy dla każdego Klubu zajęcia edukacyjne w Muzeum Wsi Lubelskiej, w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie, Spotkanie z Teatrem Lalki i Aktora w Lublinie, spektakl w Teatrze Muzycznym w Lublinie oraz zabawy ruchowe w Centrum Rozrywki. Dzięki pozyskanym przez Urząd Gminy funduszom będzie można przeprowadzić prace adaptacyjne w trzech lokalach: w Ożarowie, Ługowie i Tomaszowicach. Wszystkie ośrodki zostaną doposażone w niezbędne meble i pomoce dydaktyczne dla dzieci

 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj22
mod_vvisit_counterWczoraj567
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1527
mod_vvisit_counterW tym miesiącu4982
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu8697
mod_vvisit_counterRazem1426783

Osób online 2

Imieniny

Przedwczoraj: Cecyliana Bernadety
Wczoraj : Roberta Rudolfa
Dzisiaj : Alicji Boguslawy
Jutro : Adolfa Tymona
Pojutrze : Czeslawa Agnieszki

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy