Dofinansowanie zakupu podręczników

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków informuje o możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III lub V szkoły podstawowej  rok szkolny 2013/2014. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego , w tym specjalnego, jest udzielana również uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną ze sprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej -  posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek szkolny w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie (z wyjątkiem uczniów klas I szkoły podstawowej – dochód nie może przekraczać 539 zł netto na członka rodziny)   oraz uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje, np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. Liczba uczniów, którym udzielona zostanie pomoc mimo przekroczenia dochodu nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów objętych rozporządzeniem.
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym  2013/2014. Wnioski należy składać w sekretariatach szkół do dnia 6 września 2013 r. (wnioski należy pobrać w szkole, do której uczęszcza dziecko) 
Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty: 
W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - jedynie zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie o korzystaniu ze świadczeń. 
W przypadku rodziny niekorzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej następujące dokumenty: 
Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia wniosku - dotyczy osób zatrudnionych, 
Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, 
Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna  bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, 
Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (kserokopia), 
Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego i okresowego z MOPS (kserokopia), 
Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnego (kserokopia), 
Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, 
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej 
Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego. 
Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej. 

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów. 

W przypadku dzieci niepełnosprawnych zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia  specjalnego.

Planowana wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i kształtuje się następująco: 

DZIECI I UCZNIOWIE UPRAWNIENI, KTÓRZY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011:
Rozpoczynający naukę w klasach I, II, III szkół podstawowych - do kwoty 225 zł 
Dla uczniów niepełnosprawnych rozpoczynających naukę w  szkole podstawowej kl.1-3, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego - do kwoty 225 zł
Uczniowie rozpoczynający naukę w   klasie V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
Dla uczniów niepełnosprawnych rozpoczynających naukę w klasach IV – VI szkół podstawowych - do kwoty 325 zł
Dla uczniów niepełnosprawnych rozpoczynają naukę w klasach I - III gimnazjum  - do kwoty 350 zł 
Dla uczniów klasy II szkół zawodowych - do kwoty 390 zł 
Dla uczniów kl. II liceum ogólnokształcącego i technikum - do kwoty 445 zł
W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w Gimnazjum.

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole imiennych faktur VAT za zakupione podręczniki, rachunków lub paragonu. 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. 2013 poz.818)
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do dyrektorów szkół, do których uczęszczają dzieci lub do Referatu ds. Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Jastków,  tel. (0-81) 501-29-00 lub 501 29 02. 

 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj9
mod_vvisit_counterWczoraj201
mod_vvisit_counterW tym tygodniu591
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8882
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu36787
mod_vvisit_counterRazem1486726

Osób online 3

Imieniny

Przedwczoraj: Marii Magdaleny
Wczoraj : Bogny Apolinarego
Dzisiaj : Kingi Krystyny
Jutro : Walentyny Krzysztofa
Pojutrze : Anny Miroslawy

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy